Reforma českého důchodového systému

03.04.2012
Reforma českého důchodového systému

Český důchodový systém zažije příští rok zásadní reformu. CamicNet si o tom pohovořil s náměstkem ministra práce a sociálních věcí JuDr. Petrem Šimerkou.

Jaké jsou stěžejní body penzijní reformy, která zavádí tvz. druhý pilíř důchodového pojištění? A kdy vstoupí v platnost tato reforma?

V rámci této změny bude zavedením důchodového spoření posílena fondová složka důchodového systému. Každému pojištěnci totiž bude umožněno na základě jeho dobrovolného rozhodnutí přesměrovat na svůj individuální účet důchodového spoření u penzijní společnosti část ze současně placeného pojistného na důchodové pojištění ve výši 3% z celkové sazby pojistného, která činí 28% vyměřovacího základu. Toto rozhodnutí bude nevratné pro celou pracovní kariéru. Bude dále podmíněno zvýšením odvodu do penzijní společnosti o 2 % vyměřovacího základu. To znamená, že pojištěnec si bude muset připlácet navíc další 2%.

Do kdy se budou pojištěnci muset rozhodnout, zda vstoupit do nového důchodového spoření?

Osoby starší 35 let budou mít na rozhodnutí v zásadě 6 měsíců od spuštění systému, což dle harmonogramu spuštění reformy znamená do 30. 6. 2013. Ostatní se budou muset rozhodnout do konce roku, ve kterém dosáhnout 35 let věku. Každý účastník bude moci zvolit svou investiční strategii, a to kombinací 4 povinně zřízených důchodových fondů (dynamický, vyvážený, konzervativní a fond státních dluhopisů).

Jakým způsobem budou vypláceny prostředky z důschodového spoření?

Nárok na plnění z důchodového spoření bude vznikat přiznáním starobního důchodu ze základního důchodového pojištění. Prostředky budou vypláceny tehdy, když vznikne nárok na důchod. Pojištěnec si bude moci vybrat způsob vyplácení mezi doživotnmí starobním důchodem nebo doživotním starobním důchodem se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu na dobu 3 let. Bude možné si také vybrat starobní důchod na dobu 20 let. Při úmrtí účastníka se prostředky na individuálním účtu stávají předmětem dědictví. Důchody ze systému budou vypláceny životními pojišťovnami. Reforma bude spuštěna, a první smlouvy o důchodovém spoření budou uzavírány od 1. ledna 2013.

Bude účast v tvz. druhém pilíři otevřená i pro podnikatele a OSVČ? A pokud ano, za jakých podmínek?

Systému se bude moci účastnit každý, kdo bude starší 18 let a doposud mu nebyl přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění. Podmínkou pro účast bude tedy splnění výše uvedených věkových a časových omezení a uzavření smlouvy s penzijní společností, které jsou stejné jako u zaměstnanců. Účasti OSVČ za splnění uvedených podmínek nic nebrání.

Budou se moci účastnit pojištění v druhém pilíři i občané EU, pracující v ČR? A za jakých podmínek?

Nastavené podmínky nijak neomezují zapojení občanů jiných zemí EU a podmínky budou stejné pro všechny tak, jak jsem popsal v předchozí odpovědi.

Nejsou některé podmínky k vstupu a setrvání v druhém pilíři (např. věková hranice, podmínky setrvání) poněkud penalizující pro ty zaměstnance, kteří nestráví celý svůj ekonomicky-aktivní život v ČR?

Podmínky pro vstup jsou nastaveny tak, že každý, kdo začne pracovat a platit pojistné v ČR má na rozhodnutí o vstupu do důchodového spoření nejméně 6 měsíců od startu reformy. Bude se moci také rozhodnout 6 měsíců od okamžiku, kdy se stal po startu reformy účasten systému důchodového pojištění, například po návratu z dlouhodobého pobytu ze zahraničí. Nikdo není v tomto směru vyloučen, s výjimkou osob mladších 18 let a poživatelů starobních důchodů z českého systému důchodového pojištění. Na druhé straně nárok na důchod je spojen s přiznáním důchodu ze základního důchodového pojištění a účastníci důchodového spoření nejsou oproti osobám, které možnosti vstupu nevyužili, nijak znevýhodněni.

Chtěli bychom ukončit tento rozhovor konkrétní případem zaměstnance, který vstoupil do tkz. druhého pilíře důchodového pojištění, ale který se několik let po tomto vstupu, rozhodne odcestovat za prací do zahraniční. Bude mít možnost či povinnost nadále přispívat do penzijního fondu? Či jeho peníze budou zůstanou v penzijním fondu, a vytvoří mu základ pro výplatu důchodových splátek až odejde do starobního důchodu?

Povinnost platit pojistné na důchodové spoření je shodná s povinností platit pojistné na důchodové pojištění, a tudíž je primárně spojena s ekonomickou aktivitou na území ČR. V případě, že pojištěnec odejde pracovat do zahraničí a nemá v ČR příjmy, které by podléhaly pojistnému na důchodové pojištění, neplatí ani odvod na důchodové spoření. Nicméně se bude moci přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a platit pojistné jak na důchodové pojištění, tak i na důchodové spoření. Jako v ostatních případech, nárok na čerpání prostředků mu vzniká při splnění podmínky přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění.

 

Jakub Hornaček
jakub.hornacek@camic.cz

Zpět...

Galerie

Download