Etický kodex

DOWNLOAD ETICKÝ KODEX pdflog.png 

 

ETICKÝ KODEX

SMÍŠENÉ ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORYSmíšená italsko-česká obchodní komora (dále jen: Komora) a všechny její složky:

členové
a
orgány Komory:

  • představenstvo
  • předseda
  • místopředsedové
  • dozorčí rada
  • čestná rada
  • generální tajemník

podepsali tento etický kodex, který určuje souhrn hodnot, principů a etických pravidel chování, ke kterým směřuje Komora při provádění svých činností a sledování svých účelů a zájmů a jež se zavazuje dodržovat a zajišťovat jejich dodržování.
Tento Kodex doplňuje platné Stanovy Komory, byl schválen jejím představenstvem na zasedání ze dne 22. června 2011 a dále potvrzen valnou hromadou na zasedání ze dne 14. září 2011.  

 

1. HODNOTY

Komora a všechny její složky se zavazují dodržovat a zavádět průhledné modely chování v duchu samostatnosti, zásadovosti a etiky a rozvíjet činnosti, které nepoškozují její dobré jméno před veřejností, orgány veřejné správy a zákonodárci.  

Etické chování neznamená jen přísné dodržování zákonných předpisů a stanov; etické chování je založeno na přesvědčeném sdílení těch nejvyšších principů chování za všech situací podle následujících hodnot:

zásadovost         čestné, korektní a odpovědné sledování cílů Komory se zachováním vzorců chování zaměřených na dodržování platných
                           zákonů, předpisů a deontologie; zejména při provádění jakékoliv činnosti Komory musí být vždy zabráněno vzniku situací,
                           kdy by osoby, z různého důvodu Komoru zastupující, byly nebo mohly být byť i jen domněle ve střetu zájmu; 
dokonalost         snažit se o neustálé zlepšování kvality a účinnosti aktivit a vnitřních a vnějších vztahů Komory a dále o posilování členské
                           základny;
rovnost              potírat veškerou diskriminaci v chování a respektovat rozdíly pohlaví, věku, rasy, náboženství, politické příslušnosti, jazyka
                           nebo schopností;
průhlednost       zajišťovat Komoře průhlednou komunikaci, kontakty a zásady chování k umožnění všem partnerům dialogu samostatného a
                           svědomitého rozhodování.

  

2. ČLENOVÉ

Členové Komory se při svém odborném působení zavazují:

I.        chovat se v souladu s cíli a účely Komory;
II.       inspirovat se duchem nejvyšších principů zásadovosti, dokonalosti, rovnosti a průhlednosti;
III.      dodržovat předpisy zákoníku práce, pracovních smluv a řádného profesního postupu;
IV.      plně aplikovat zákony;
V.       neprovádět činnosti, které by porušovaly trestní, správní a civilní předpisy; 
VI.      chovat se spravedlivě ke svým spolupracovníkům, přispívat k jejich profesnímu růstu a zachovávat bezpečnost na pracovišti;
VII.     mít korektní a duchem zásadovosti inspirovaný přístup k zákazníkům, dodavatelům a konkurenci;
VIII.    udržovat korektní a duchem zásadovosti inspirované vztahy s orgány veřejné správy a politickými stranami;
IX.      považovat ochranu životního prostředí za trvalý závazek;

a dále jakožto členové se zavazují:

I.        účastnit se členských aktivit Komory;
II.       přispívat ke členskému rozhodování bez jakéhokoli vnitřního či vnějšího nátlaku a podle principu zásadovosti, rovnosti a průhlednosti
          maje za prvořadý cíl zájem a dokonalost Komory;
III.     dodržovat předpisy, které je Komora povinna v různých oblastech vydávat, a vyjadřovat osobní postoje nejdříve v rámci diskuse uvnitř 
          Komory;
IV.      včas Komoru informovat o každé situaci, která by mohla vést ke změně jeho vztahu s Komorou.

  

3. ORGÁNY KOMORY

Volba a jmenování orgánů Komory podléhají podmínce, že kandidáti obsahově a přísně naplní soulad s korektním profesním a osobním chováním člena. 

Kandidáti se zavazují na příslušnou žádost poskytnout veškeré požadované a potřebné informace v souladu s platnými předpisy. 

Jmenovaní se zavazují:

I.        převzít závazky v duchu služebních povinností vůči Komoře, členům a navenek, aniž by tak činili pro získání přímých nebo nepřímých
          výhod;
II.      zachovávat přístup vůči členům Komory a jejím orgánům založený na hodnotách zásadovosti, dokonalosti, rovnosti a průhlednosti, 
          inspirovaný duchem samostatnosti a loajality a smyslem pro odpovědnost;
III.     dodržovat předpisy Komory a účastnit se interních diskusí se současným zachováním jednotného vystupování Komory navenek;
IV.      utajeně využívat informace, o kterých se dozví při provádění svých úkolů;
V.       jednat se všemi členy Komory se stejnou důstojností bez ohledu na jejich postavení, oblast působnosti, národnost, politický názor,
          vyznání, rasu a pohlaví;
VI.      udržovat s politickou mocí vztahy inspirované duchem samostatnosti a nezávislosti a poskytovat pravdivé informace pro popisování
          zákony předepsaných a administrativních činností;
VII.    složit mandát, pokud by z jakéhokoliv důvodu mohlo jeho setrvání ve funkci poškodit dobré jméno Komory.

  

4. ORGÁNY OCHRANY

Kontrolou a použitím výše uvedených etických norem je pověřen členský orgán nazvaný čestná rada.

Úkolem čestné rady je poskytovat předsedovi a představenstvu Komory povinné, nikoli však závazné stanovisko, pokud jsou na základě odůvodněného upozornění alespoň jednoho člena Komory patrná údajná porušení Etického kodexu ze strany jednoho nebo více členů Komory.

Úkolem čestné rady je rovněž na dotaz člena anebo představenstva vydat poradní stanovisko k použití Etického kodexu.

  

5. OPATŘENÍ

Přijímání potřebných či vhodných opatření v souladu s platnými stanovami Komory je ve výlučné působnosti představenstva Komory na základě předchozího stanoviska čestné rady.