O nás

STÁHNOUT PREZENTAČNÍ BROŽURU ITALSKO-ČESKÉ KOMORY
                                                                                                                                                                  

  • CZ pdflog.png
  • IT  pdflog.png                                                                                                                               

 

STÁHNOUT LETÁK SLUŽEB PRO ČLENY ITALSKO-ČESKÉ KOMORY

  

  • CZ pdflog.png
  • IT  pdflog.png                 

          

HISTORIE
Italsko-česká obchodní a průmyslová komora - CAMIC - vznikla v Praze v roce 2001, díky odhodlání skupiny italských podnikatelů a za cenného přispění Italského velvyslanectví v Praze. V krátkém čase zaznamenala významný počet členských firem, především italských podnikatelů, kteří chtějí působit na českém trhu.

Byla uznána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a následně byla v říjnu 2003 uznána jako zahraniční obchodní komora italskou vládou (podle zákona č. 518 z 1.7.1970) prostřednictvím Ministerstva pro ekonomický rozvoj (bývalé Ministerstvo výrobních aktivit).


MISE
CAMIC je nezisková organizace, která vytváří síť služeb za účelem podpory obchodních aktivit členských firem. V průběhu let rozšířila Komora  širokou nabídku služeb týkajících se podpory ekonomicko - obchodní výměny mezi Itálií a Českou republikou, zvýhodňujících vstup italských podniků na český trh.


STRUKTURA

Struktura Italsko-české obchodní a průmyslové komory je malá a výkonná, fungující podle modelů moderního způsobu řízení podniku.

Představenstvo je orgánem valné hromady, zodpovědné za strategická rozhodnutí. Je složeno ze zástupců členských firem a schází se několikrát do roka. Každý člen představenstva sleduje určitou specifickou oblast aktivit CAMIC tak, aby se členové účinně podíleli na řízení a rozvoji Komory.

Generální tajemník
je zodpovědný za hospodaření a operativní řízení; pracovní tým je tvořen mladými motivovanými lidmi, jejichž práce je rozdělena na tyto jednotlivé operativní oblasti: informační, vzdělávací, vyhledávání kontaktů, možností spolupráce a uzavírání obchodů, podpora internacionalizace MSP a aktivity v rámci spolupráce mezi obchodními komorami.

Vedle stálých zaměstnanců vykonávají během roku v Obchodní komoře vzdělávací stáže studenti ekonomie z významných italských univerzit. CAMIC uzavřela dohodu s Univerzitou Bocconi z Milána, v jejímž rámci absolvuje v Komoře stáž 6-8 studentů ročně.


AKTIVITY PRO ČLENY

CAMIC uskutečňuje pro své členy celou řadu aktivit za účelem integrace italsko – české komunity a podpory získávání nových obchodních příležitostí, stejně tak umožňuje komunikaci se zástupci institucí a představiteli místní samosprávy.

CAMIC nabízí v průběhu roku množství akcí, technických seminářů a večerů na téma s důležitými představiteli business světa, politiky a institucí ve spolupráci s vlastními členy a dalšími zahraničními obchodními komorami v České republice (britská, severská, německá, francouzská, americká, kanadská…).

CAMIC má k dnešnímu dni více než 300 členů, italské, české a mezinárodní společnosti, který vykonávají svoji aktivitu v obou zemích.


AKTIVITY A SLUŽBY
CAMIC se zabývá množstvím aktivit a služeb věnovaných oborovým sdružením, asociacím a agenturam pro internacionalizaci. Mezi nejčastější patří kompletní organizace obchodních a institucionálních misí a workshopů, delegací nákupčích na veletrzích a oborových akcích, účasti na veletrzích v Itálii a České republice.

CAMIC vytvořil širokou nabídku služeb věnovaných jednotlivým českým firmám, které mají zájem o vstup na italský trh a naopak. Speciálně se jedná o služby při vyhledávání obchodních partnerů a reportů, díky kterým dosáhla pozitivních ohlasů a množství výsledků v oblasti průmyslu a obchodu.

Významnou úlohu zaujímá také oblast projektů, kterých se Komora účastní, ať už se jedná o projekty sítě italských zahraničních komor, projektech evropských anebo zaměřených na internacionalizaci italských podniků.KOMUNIKACE
Aby co nejlépe vyšla vstříc potřebám italských podnikatelů, jejichž záměrem je působit v České republice, používá CAMIC různé informační nástroje, naprosto propojené:  webové stránky, čtrnáctideník newsletter CamicNet, Facebook, Twitter.


ASSOCAMERESTERO - Asociace italských obchodních komor v zahraničí
CAMIC je členem Assocamerestero, Asociace italských obchodních komor v zahraničí, která představuje kvalifikovaný systém na podporu internacionalizace podniků. Úkolem Assocamerestero je hodnotit a rozvíjet aktivity italských obchodních komor v zahraničí, které odedávna vznikají v zemích s početným italským zastoupením (www.assocamerestero.it)


BUDOUCNOST

Priority Obchodní komory pro blízkou budoucnost jsou rozmanité. Mezi nejvýznamnější patří konsolidace prezentace CAMIC jako autoritativní a výkonné asociace. Působit ve své roli důstojným dojmem je pro Komoru nezbytným předpokladem, protože toto je rozhodující ve vztazích s podniky a zásadní pro udržení současné členské základny a získávání nových členů, kteří mohou garantovat její další rozvoj.

Disponovat spokojenými členy představuje prvořadý cíl, kterého chce Komora dosáhnout a je to bezpochyby nejlepší obraz, který o sobě může dát.