Stanovy


STÁHNOUT STANOVY pdflog.png  

 S T A N O V Y  

SMÍŠENÉ ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

 

 

Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO

1.   Název komory je: „Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora“ (v italštině: „Camera di commercio e dell´Industria mista Italo-Ceca“), dále jen „Komora“.

2.    Komora byla založena a působí podle zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

3.   Sídlo založené Komory je v Praze, Česká republika. Komora může pro plnění svého účelu zakládat v jiných městech další zastoupení, delegovaná pracoviště nebo organizační složky.

 

 

Čl. 2 DOBA TRVÁNÍ KOMORY

1.    Komora je založena na dobu neurčitou.

 

 

Čl. 3 ÚČELY KOMORY

 

1.    Účelem Komory je převážně provádění činností, které přispívají k rozvoji obchodních vztahů mezi Italskou republikou a Českou republikou, poskytování služeb podnikatelům a dále napomáhání rozvoji ekonomických vztahů a spolupráce mezi podnikateli působícími jak v Italské republice, tak v České republice.

2.    Komora přispívá k navazování vztahů a rozvíjení úzké spolupráce s italskými a českými státními orgány, sítí obchodních komor, asociacemi a podnikatelskými seskupeními jakož i se všemi ostatními zainteresovanými veřejnými a soukromými subjekty, mimo jiné prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ a dále shromažďování, analýzy a šíření ekonomických informací užitečných pro prohlubování spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a rozvíjení obchodních příležitostí.

3.    Těchto účelů je dosahováno zejména následujícími aktivitami: 

a.  rozvíjení kontaktů s českými a italskými ekonomickými a finančními subjekty, asociacemi, sociálními organizacemi a jinými hospodářskými a finančními operátory na trhu za účelem podpory vztahů v hospodářské a obchodní oblasti;

b.  činnosti komunikace, výměny informací a znalostí prostřednictvím časopisů, oběžníků, zpráv, katalogů, seznamů, specializovaných databází, konferencí a seminářů, reklamy ve sdělovacích prostředcích jakéhokoliv typu a veškeré ostatní činnosti vhodné pro dosažení vlastních účelů;

c.  hostitelské a prvotně asistenční služby italským subjektům, které do České republiky přijíždějí za účelem podnikání, a českým subjektům, které hodlají vyvíjet podnikatelskou činnost v Itálii;

d. asistenční a poradenské činnosti pro podnikatelské subjekty směřující k podpoře rozvoje hospodářských a obchodních aktivit;

e. napomáhání v prvotní orientaci a poté při konkretizaci mezinárodních příležitostí spolupráce mezi podnikatelskými subjekty jakož i k příležitostem investování italských podnikatelských subjektů v České republice a českých subjektů v Itálii;

f. činnosti přínosné pro šíření ekonomické kultury včetně organizování kurzů italského anebo českého jazyka;

g. poskytování nezbytné podpory obchodním misím;

h. systematické shromažďování a šíření povědomí o českých a italských zákonech, ostatních právních předpisech, zvycích a zvyklostech v oblasti ekonomické, finanční, celní a daňové jak v Itálii, tak v České republice,

i.   co nejrychlejší a nejpřesnější poskytování informací o spolehlivosti a solventnosti obchodních společností, zákonech a ostatních předpisech vyjmenovaných v bodě h), vývoji na českém a italském trhu obecně nebo o vývoji ve vybraných odvětvích a tudíž i o možnostech umístění zboží na trhu,

j.   napomáhání smírem nebo v rozhodčím řízení k řešení obchodních sporů mezi fyzickými či právnickými italskými nebo českými osobami,

k. veškeré ostatní činnosti přispívající k dosažení účelů Komory v souladu s právními předpisy České republiky.

4.    Komora se nesmí věnovat obchodním aktivitám směřujícím k vytváření zisku a nesmí zisk nebo zůstatky speciálních rezerv určené na provoz Komory, tvorbu rezerv anebo kapitálu rozdělovat mezi své členy. Komora může jako doplňkovou činnost poskytovat na účet svých členů nebo třetích osob a za úhradu podporu a poradenství s cílem naplnění účelů popsaných v těchto stanovách. Výši odměny za poskytované služby určí „Ceník služeb obchodní komory“ schválený představenstvem Komory. Předpis, který zakazuje rozdělování zisku, platí i pro výnosy Komory vyplývající z výše uvedených činností.

 

 

Čl. 4 ČLENOVÉ

 

1.    Členy Komory se mohou stát fyzické a právnické osoby, společnosti, subjekty a instituce působící v Italské republice nebo v České republice, jejichž způsobilost k právním úkonům není nijak omezena, jsou bezúhonné, zaváží se k úhradě členských příspěvků a splní další podmínky uvedené v těchto stanovách.

2.    Fyzické osoby se mohou stát členy Komory, pouze pokud jsou bezúhonné, nebyly nikdy pravomocně odsouzeny za závažný úmyslný trestný čin nebo za trestný čin z nedbalosti související s podnikatelskou anebo veřejnou činností této osoby. Právnické osoby se mohou stát členy Komory, pouze pokud na ně nebyl nikdy vyhlášen konkurz nebo podobné řízení a nebyly nikdy pravomocně odsouzeny za závažný úmyslný trestný čin nebo trestný čin z nedbalosti.

3.    Členové, kteří nejsou fyzickými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými, musí v žádosti o členství určit fyzickou osobu, která je bude se všemi účinky před Komorou zastupovat a které bude svědčit výkon veškerých příslušných práv. Případné a následující změny tohoto zastoupení musí být neprodleně a písemně sděleny předsedovi představenstva Komory (dále jen „Předseda“). Na určenou fyzickou osobu se uplatní ustanovení uvedená v článku 4.2.

4.    Pouze pro účely určení výše členského příspěvku se členové dělí na následující skupiny:

a. fyzické osoby, osoby samostatně výdělečně činné, podniky a podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců: 0

b. podniky a podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 1–5

c. podniky a podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 6–49

d. podniky a podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 50–100

e. podniky a podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců více než 100

f.  neziskové organizace

g. oborové a odborné asociace

h. sponzorující členové.

5.    Členové Komory jsou povinni představenstvo Komory (dále jen „Představenstvo“) informovat o počtu svých zaměstnanců. Tato informace musí být sdělena písemně při podání žádosti o členství v Komoře. Členové Komory jsou dále povinni sdělovat změny, ke kterým by později došlo v počtu zaměstnanců, pokud by tato změna vedla k přesunu do jiné skupiny členů podle odstavce 4 tohoto článku, a to nejpozději do lhůty stanovené pro zaplacení členského příspěvku na následující rok. V případě sdělení nepravdivých nebo neúplných informací může být člen z Komory vyloučen na dobu 12 měsíců na základě rozhodnutí Představenstva.

6.    Členství v Komoře je jednoleté a prodlužuje se automaticky vždy o jeden rok, není-li ze strany členy Komory písemně vypovězeno k rukám Předsedy do konce prosince daného kalendářního roku. Po uplynutí tohoto období je člen povinen zaplatit roční členský příspěvek za následující rok, tj. za rok, na který bylo automaticky prodlouženo členství v Komoře.

7.    Členové Komory se účastní jejího rozhodování skrze Valnou hromadu. Členové Komory mají hlasovací právo, kterým se podílejí na rozhodování Komory. Každý člen Komory má jeden hlas, a to nezávisle na skupině, ke které patří podle odstavce 4 tohoto článku. Tímto není dotčeno ustanovení o zániku hlasovacího práva podle čl. 7 odst. 2 v případě nezaplacení poplatku ze strany člena.

8.    Každý člen Komory může podávat své návrhy, které musí předkládat Předsedovi, aby mohly být zařazeny na program zasedání Valné hromady členů (dále jen „Valná hromada“) anebo Představenstva; v případě, že se návrh týká programu zasedání Valné hromady, musí být takový návrh odevzdán členem Komory Předsedovi v písemné podobě ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů před datem konání Valné hromady.

9.    Každý člen Komory je oprávněn předložit vlastní kandidaturu na funkci člena Představenstva s přiloženým stručným životopisem vypracovaným v italském a českém jazyce. V případě kandidatury právnické osoby musí být předložen dvojjazyčný životopis fyzické osoby určené jako její zástupce podle ustanovení článku 4.3. Kandidatura musí být předložena písemnou formou k rukám Předsedy nejpozději do dvaceti dnů přede dnem konání Valné hromady, na jejímž programu dne budou volby. Kandidatury, které budou doručeny včas, budou zveřejněny na webových stránkách Komory. Kandidatura bude považována za neplatnou v případě nedodržení lhůt, nebo pokud nebude předložen životopis v italském a českém jazyce.

 

 

Čl. 5 ČLENSTVÍ V KOMOŘE – ZVÝŠENÍ POČTU ČLENŮ KOMORY

 

1.    Uchazeč o členství v Komoře o ně žádá formou písemné žádosti zaslané k rukám Předsedy.

2.    Předseda je povinen přijmout každou žádost o členství v Komoře podanou osobou splňující náležitosti uvedené v ustanovení čl. 4 těchto stanov a předložit ji na prvním Představenstvu bezprostředně následujícím po podání žádosti za účelem jejího projednání a rozhodnutí.

       V případě, že je taková žádost o členství předložena v roce, kdy se koná Valná hromada, na níž se volí Představenstvo, Představenstvo projedná a rozhodne o návrhu až po konání takové Valné hromady.

3.    Představenstvo na základě přezkoumání podané žádosti o členství a dokumentace předložené uchazečem o členství neodvolatelně a s konečnou platností rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče formou písemného sdělení zaslaného této osobě. Nepřijatá žádost o členství může být znovu předložena až po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí Představenstva bylo písemnou formou zasláno uchazeči o členství. Podání žádosti nevede ke vzniku žádného práva ve prospěch uchazeče o členství.  

Uchazeč o členství se stává členem Komory v okamžiku, kdy (i) Představenstvo schválí jeho přijetí a (ii) uchazeč o členství zaplatí Komoře členský příspěvek.

 

 

Čl. 6 UKONČENÍ ČLENSTVÍ – SNÍŽENÍ POČTU ČLENŮ KOMORY

 

1.    V případě, kdy člen Komory přestane splňovat náležitosti uvedené v článku 4.1 a 2 Představenstvo posoudí jeho situaci a může na základě dvoutřetinové většiny rozhodnout o ukončení jeho členství v Komoře. Toto rozhodnutí musí být dotčenému členu zasláno písemně.

2.    Členství fyzické osoby v Komoře zaniká smrtí. Členství v Komoře právnické osoby zaniká k datu jejího výmazu bez právního nástupnictví z veřejného rejstříku nebo obdobného rejstříku.

3.    Dále může být na základě rozhodnutí Představenstva, dvoutřetinovou většinou, členství ukončeno členu Komory, který je v prodlení s placením členských příspěvků, podle ustanovení čl. 7, odst. 2 a 3, nebo pro poskytované služby členu, nebo za účast na akce.

4.    Dále může Představenstvo rozhodnout o ukončení členství členu Komory, pokud bude shledán odpovědným za závažná porušení povinností člena Komory nebo v případech nevhodného či nedůstojného chování, které mohou poškodit pověst Komory, snížit její vážnost nebo zhoršit dosahování jejích účelů. Proti tomuto rozhodnutí, které musí být sděleno formou doporučeného dopisu, může dotčený člen podat písemné odvolání k čestné radě nejpozději do třiceti dnů. Takovéto odvolání odkládá rozhodnutí Představenstva až do rozhodnutí čestné rady.

5.    Člen Komory může kdykoliv vypovědět své členství v Komoře zasláním výpovědi písemnou formou Předsedovi. Členství v Komoře v takovém případě zaniká ke dni, kdy byla tato výpověď doručena Předsedovi. Představenstvo bere výpověď na vědomí při prvním zasedání Představenstva po jejím doručení a tuto výpověď zanese do zápisu.

6.    Aktuální seznam členů Komory bude průběžně zveřejňován na internetových stránkách Komory.

 

  

Čl. 7 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

1.    Výši příspěvků stanovuje Představenstvo na každý rok zvlášť. Příspěvky musí být zaplaceny do třiceti dnů od přijetí výzvy k jejich úhradě podle odstavce 2 tohoto článku. Výše členských příspěvků se stanovuje s ohledem na skupiny členů uvedené v ustanovení článku 4.4.

2.    Komora rozesílá každoročně členům písemné výzvy k zaplacení příspěvků do 31. ledna každého roku. Člen, který ve lhůtě třiceti dnů od splatnosti příspěvku členský příspěvek nezaplatí, se automaticky dostává do prodlení a (i) nemá nárok na žádné plnění ze strany Komory do doby, než splní svůj platební závazek, a (ii) v případě, že závazek nebude Komoře splacen do osmého pracovního dne předcházejícího datu konání Valné hromady, pozbývá hlasovacího práva na Valné hromadě.

3.    Člen, jenž se dostal do stavu prodlení, bude vyzván doporučeným dopisem a může být jeho členství prohlášeno za ukončené ve smyslu ustanovení článku 6.3.

4.    Finanční rok pro účely členského příspěvku počíná 1. lednem a končí 31. prosincem. Členské příspěvky se stanovují jako roční bez ohledu na to, zda příslušný člen byl zapsán celý rok či nikoliv. V případě, že Představenstvo schválí žádost o členství od 1. září finančního roku, členský příspěvek na daný rok bude snížen o polovinu.

 

 

Čl. 8 ORGÁNY KOMORY

 

1.    Orgány Komory jsou následující:

a.  Valná hromada členů („Valná hromada“)

b. Představenstvo (které si volí Předsedu a maximálně dva Místopředsedy)

c. Dozorčí rada

d.  Čestná rada

e.  Generální tajemník

2.    S výjimkou Generálního tajemníka, který je zaměstnancem Komory, jsou všechny ostatní funkce neplacené a funkční období je tříleté. Ustanovení čl. 10.6, 7, 8 a 9, 14.6 a 15.7 nejsou tímto ustanovením dotčena.

3.    K účasti na zasedání Valné hromady a Představenstva budou zváni: J. E. Velvyslanec Italské republiky v Praze a obchodní atašé, osobně nebo v zastoupení člena diplomatického sboru téhož Velvyslanectví.

4.    Představenstvo je v mimořádných případech zásluh o rozvoj a realizaci účelů Komory a o zlepšování vztahů mezi Italskou republikou a Českou republikou oprávněno Valné hromadě navrhnout, aby tato na základě jednomyslného a odůvodněného rozhodnutí jmenovala čestného předsedu Komory (dále jen „Čestný předseda“). Čestným předsedou může být pouze fyzická osoba. Tato osoba je oprávněna účastnit se bez hlasovacího práva zasedání Představenstva a Valných hromad.  

 

 

Čl. 9 VALNÁ HROMADA

 

1.    Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory. Každý člen Komory má právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní, pokud Stanovy neurčují, že člen Komory, ve zvláštních případech, ztrácí hlasovací právo. Každý člen (fyzická nebo právnická osoba) má jeden hlas. Valná hromada zasedá nejméně jednou ročně. Může však zasedat vždy, kdy to bude zapotřebí.

2.    Valnou hromadu svolává Předseda nebo v jeho zastoupení Místopředseda.

3.    Předseda (nebo v jeho zastoupení Místopředseda) je oprávněn svolat Valnou hromadu vždy, pokud tak uzná za vhodné, a je povinen Valnou hromadu svolat do patnácti dnů od rozhodnutí Představenstva o jejím konání anebo v téže lhůtě od obdržení podepsané žádosti o jejím svolání zaslané písemně k rukám Předsedy od alespoň jedné třetiny členů Komory.

4.    Oznámení o svolání Valné hromady, musí být zaslána členům Komory písemně poštou (na adresu člena Komory uvedenou v seznamu členů Komory), nebo elektronickou poštou (na elektronickou adresu uvedenou v seznamu členů Komory), musí obsahovat program dne, místo, datum a hodinu konání na první a druhé svolání Valné hromady a musí být zaslána oprávněným osobám nejméně dvacet dnů přede dnem konání Valné hromady. Mezi prvním a druhým svoláním musí uplynout nejméně patnáct dnů.

5.    Svolání na konání Valné hromady, na jejímž programu dne budou volby, musí být zaslána členům nejpozději třiceti dnů před stanoveným dnem pro zasedání Valné hromady.

6.    Valná hromada:

a. schvaluje výroční zprávu Představenstva a Dozorčí rady;

b. schvaluje účetní závěrku Komory minulého účetního roku

c. projednává rozpočet;

d. volí členy Představenstva

e. volí členy Dozorčí rady;

f.  volí členy Čestné rady;

g. je oprávněna jmenovat Čestného

h. rozhoduje o dalších návrzích Představenstva a členů;

i.  projednává a rozhoduje o pozměňujících návrzích ke stanovám a etickému kodexu;

j.  rozhoduje o zrušení a zániku Komory.

7.   Valné hromadě předsedá Předseda nebo v jeho zastoupení Místopředseda.

8.    Valná hromada je usnášeníschopná a může rozhodovat, pokud budou dodržena ustanovení odstavců 4 a 5 tohoto článku a účastní se na jejím prvním svolání alespoň jedna třetina plus jeden člen Komory mající hlasovací právo a na druhém svolání alespoň jedna desetina plus jeden člen přítomných členů Komory majících hlasovací právo.

9.    Ke schválení usnesení Valné hromady je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných.

10.   V případě návrhů na změnu stanov a etického kodexu a návrhů na změny programu jednání Valné hromady jsou rozhodnutí Valné hromady platná, pokud jsou schválena dvoutřetinovou většinou přítomných.

11.   Každý člen Komory může být na Valné hromadě zastoupen jiným členem Komory na základě písemné plné moci, kterou musí předložit při podpisu prezenční listiny. Jeden člen Komory však nemůže zastupovat více než pět členů Komory. Žádný zástupce již nemůže být dále zastupován. V případě, že plná moc byla vystavena členem Komory, který není fyzická osoba, přílohou plné moci musí být originál nebo kopie aktuálního výpisu z veřejného či jiného rejstříku (případně výpis pořízený prostřednictvím internetu z veřejného rejstříku on-line) takového člena, nesoucí datum vydání ne starší než jeden měsíc před konáním Valné Hromady a podpis osoby, která je podle doloženého výpisu oprávněna zastupovat člena, jenž není fyzickou osobou.

12.   O rozhodnutích přijatých Valnou hromadou se pořizuje zápis, který podepisuje Předseda a Generální tajemník.

13.   V případě, že je na programu jednání Valné hromady přijetí rozhodnutí, Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu Představenstva (pokud je podán). Pouze v případě, že takový návrh nebude přijat, se pokračuje v hlasování o dalších návrzích (v pořadí, v jakém byly podány).

V případě, že je na programu jednání Valné hromady volba členů Představenstva, hlasuje se nejprve o návrhu Představenstva, takový návrh musí obsahovat úplný seznam 12 kandidátů na místa členů Představenstva (tedy přesný počet členů Představenstva). O takovém návrhu se hlasuje pouze jednou (tedy hlasuje se o všech navržených uchazečích dohromady). Hlasování je veřejné a uskutečňuje se aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků.

V případě, že takový návrh není podán nebo Valnou hromadou schválen, hlasuje se o uchazečích, jejichž přihlášky byly doručeny Komoře způsobem a za podmínek stanovených v čl. 4 bod 9 těchto stanov. Hlasování se uskutečňuje označením hlasu na volebním lístku, který obsahuje jména všech jednotlivých uchazečů, včetně kandidátů navržených Představenstvem. Každý člen Komory (který má hlasovací právo) má právo hlasovat (zakřížkováním příslušné kolonky kandidáta) pro nejvýše 12 kandidátů.

 

 

Čl. 10 PŘEDSTAVENSTVO

 

1.    Představenstvo je složeno z 12 členů volených Valnou hromadou podle ustanovení článku 9.6.d) z řad členů, viz ustanovení článku 4. Představenstvo má veškeré pravomoci pro běžné a mimořádné úkony, které nejsou konkrétně vymezeny do působnosti jiných orgánů Komory, zajišťuje vytyčování řídících, organizačních a administrativních směrů Komory a projednává veškeré provozní záležitosti.

2.    První zasedání Představenstva po jeho zvolení musí být svoláno odstupujícím Předsedou nebo v jeho zastoupení odstupujícím Místopředsedou nejpozději do třiceti dnů od konání Valné hromady, která měla na programu dne volby. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu nestane, nové Představenstvo svolává Generální tajemník.

3.    Představenstvo na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu a nejvýše dva Místopředsedy.

4.    Představenstvo svolává a Představenstvu předsedá Předseda. Představenstvo zasedá alespoň jednou za tři měsíce. Zasedání Představenstva nejsou veřejná, Předseda má však právo přizvat na takové zasedání jakoukoliv třetí osobu, pokud to uzná za vhodné. Předseda je oprávněn svolat Představenstvo pokaždé, kdy tak bude považovat za potřebné, je však povinen je svolat i v následujících případech:

I.   do 20. dubna každého roku pro schválení účetní závěrky předchozího roku;

II.  do konce prosince každého roku pro schválení návrhu rozpočtu a plánu činnosti na následující rok, předložených Předsedou;

III.  nejpozději do patnácti dnů od přijetí příslušné písemné žádosti adresované Předsedovi ze strany nejméně třetiny členů Představenstva.

5.    Členem Představenstva může být fyzická osoba, která je členem Komory a fyzickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou, nebo právnická osoba zastoupená osobou určenou jako její zástupce podle ustanovení článku 4.3.

6.    Členové Představenstva nemohou na třetí osoby ani na jiné členy Představenstva převádět výkon svých vlastních funkcí. Člen Představenstva se může účastnit zasedání Představenstva na dálku prostředky elektronické komunikace (videokonference, skype, internet, atd.)

7.    Člen Představenstva může ze své funkce kdykoliv odstoupit. Je tak povinen učinit formou písemného oznámení zaslaného Komoře s uvedením data svého odstoupení. Pokud v oznámení o odstoupení neuvede žádné konkrétní datum, končí výkon funkce člena Představenstva dnem zasedání Představenstva nejblíže následujícího po doručení oznámení o odstoupení.

8.    Funkce člena Představenstva bez dalšího zaniká, přestane-li být členem Komory, nebo pokud se jedná o právnickou osobu, zanikne-li její zastupování podle ustanovení článku 4.3 a nebude-li provedeno určení nové osoby nejpozději do 30 dnů podle téhož článku. Člen Představenstva je povinen bezodkladně a písemně informovat Předsedu nebo v jeho zastoupení jednoho z Místopředsedů Komory o jakékoliv vzniklé skutečnosti, která by byla neslučitelná s jeho funkcí člena Představenstva.

9.    Funkce člena Představenstva bez dalšího zaniká, pokud se nezúčastní tří po sobě jdoucích zasedání Představenstva bez podání řádné omluvy ve smyslu ustanovení článku 11.4. Člen Představenstva, kterému jeho funkce tímto způsobem zanikne, nemůže být znovu do této funkce zvolen.

10.   Funkce člena Představenstva bez dalšího zaniká, pokud se v průběhu jednoho kalendářního roku nezúčastní alespoň poloviny z celkového počtu zasedání představenstva, třebaže by se ve smyslu ustanovení článku 11.4 řádně omluvil. Člen představenstva, kterému jeho funkce tímto způsobem zanikne, může být znovu do této funkce zvolen.

11.   V případě, kdy jednomu nebo více členům Představenstva jejich funkce zaniknou anebo ze své funkce odstoupí, představenstvo je oprávněno zajistit obsazení volných míst poté, kdy všem ostatním členům tuto skutečnost oznámí, a to formou přibrání zainteresovaných členů Komory splňujících příslušné náležitosti a oprávnění. Takto přibraný člen bude funkci zastávat až do konání následující Valné hromady, na jejímž programu dne budou volby.

12.   V případě, kdy současně zanikne funkce 6 členům Představenstva anebo jich tolik ze své funkce odstoupí, ustanovení odstavce 11 tohoto článku se nepoužije; v tomto případě po právu zaniká funkce všem ostatním členům Představenstva a Předseda musí nejpozději do čtyřiceti dnů svolat Valnou hromadu, která zvolí nové Představenstvo.

13.   Představenstvo může rozhodnout o zřízení analytických nebo pracovních výborů podle jednotlivých témat a oblastí zájmu Komory. Na těchto výborech se mohou účastnit členové nebo jejich zmocněnci.

14.   Představenstvo jmenuje a odvolává Generálního tajemníka za dodržení podmínek uvedených v ustanovení článku 16.

15.   Představenstvo rozhoduje o schválení žádosti o účast v Komoře na jeho bezprostředně následujícím zasedání po jejím podání a dále o vyškrtnutí nebo opětovném přijetí člena a písemně dotčeným osobám sdělí přijatá rozhodnutí a důvody, o které se opírá.

 

 

Čl. 11 ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

 

1.    Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat program dne, místo, datum a hodinu svolání a musí být oprávněným osobám zaslána faxem anebo e-mailem nejméně pět dnů přede dnem stanoveným pro zasedání Představenstva. Jakákoliv vada svolání na zasedání Představenstva se považuje za zhojenou, pokud se příslušného zasedání Představenstva zúčastní všechny oprávněné osoby.

2.    Představenstvo rozhoduje o záležitostech, které jsou zařazeny na programu dne. Program dne lze měnit a doplňovat po předchozím souhlasu všech členů Představenstva.

3.    Rozhodnutí Představenstva jsou platná, pokud se řádně svolaného zasedání Představenstva účastní alespoň polovina plus jeden člen představenstva a je zároveň přítomen Předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti alespoň jeden Místopředseda.

4.    Člen představenstva se považuje za řádně omluveného ze zasedání Představenstva, pokud je jeho písemná omluvenka, zaslaná elektronickou poštou nebo faxem, doručena předsedovi Komory nebo Generálnímu tajemníkovi alespoň dva dny přede dnem zasedání Představenstva. Pokud je člen představenstva řádně omluven a pokud zároveň v písemné omluvence uvede žádost, aby byl jednání Představenstva přítomen prostřednictvím telefonického spojení (s uvedením telefonního čísla, na kterém bude pro tento účel k dispozici), Předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti Místopředseda, který jeho funkci vykonává, může této žádosti s konečnou platností vyhovět. V takovém případě se tento člen považuje za přítomného na zasedání Představenstva a může vykonávat příslušná práva.

5.    Rozhodnutí Představenstva je podmíněno souhlasem většiny hlasů všech přítomných, pokud není těmito stanovami určeno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.    Na žádost jednoho nebo více členů představenstva mohou být rozhodnutí přijímána tajným hlasováním.

7.    O rozhodnutích Představenstva se pořizuje zápis, který se schvaluje na následujícím zasedání členů představenstva a archivuje se v sídle Komory.

8.    Člen, který o to požádá, může v sídle Komory nahlédnout do zápisu ze zasedání Představenstva. Zápisy nelze zasílat emailem ani pořizovat jejich fotokopie.

Pokud některé zápisy obsahují citlivé údaje o zaměstnancích, členech, institucionálních vztazích a další informace považované za důvěrné, budou tato místa znepřístupněna.

9.    Představenstvo zašle příslušnému italskému ministerstvu (ministerstvu pro hospodářský rozvoj či jinému příslušnému ministerstvu či orgánu) veškeré informace vyžadované příslušnou právní    úpravou.

 

 

Čl. 12 PŘEDSEDA

 

1.    Předseda Komoru zastupuje a za Komoru podepisuje navenek a před soudy. Předseda má možnost výkon jednotlivých úkonů a působností převést na Místopředsedy, je oprávněn využívat služeb členů Představenstva a může jednoho nebo více z nich pověřit rozborem záležitostí nebo určitými úkoly. Předseda svolává zasedání Představenstva ve smyslu ustanovení článku 10.4 způsoby uvedenými v ustanovení článku 11.1.

2.    Předsedu volí Představenstvo z řad členů Představenstva ve smyslu ustanovení článku 10.3. Předseda předsedá Valné hromadě a Představenstvu, řídí jejich jednání a hlasování a v případě rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. Předseda ve funkci zůstává až do ukončení funkčního období Představenstva, které jej jmenovalo. Maximální počet po sobě jdoucích funkčních období Předsedy jsou tři období.

3.    Předseda je oprávněn navrhovat a podněcovat k provádění určitých činností Komory v rámci řídících funkcí a vytyčovat hlavní směry Představenstva.

4.    Pokud Předseda v rozporu s těmito stanovami Představenstvo nesvolá tak, jak měl ve smyslu ustanovení článku 10.4, splnit ustanovení odstavce 1 tohoto článku je povinen Místopředseda. 

 

  

Čl. 13 MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

 

1.    Představenstvo na svém prvním zasedání a na návrh Předsedy zvolí nejvýše dva Místopředsedy. Místopředsedové zůstávají ve funkci až do ukončení funkčního období Představenstva, které je zvolilo. Maximální počet po sobě jdoucích funkčních období Místopředsedy jsou tři období.

2.    V případě nepřítomnosti nebo překážek výkonu funkce předsedy se jeho funkce ujímá ten Místopředseda, který bude určen předsedou Komory na každý případ zvlášť. Pokud Předseda konkrétním způsobem neurčí, který Místopředseda jej má zastoupit, toto právo svědčí staršímu Místopředsedovi. Starším Místopředsedou se rozumí ten Místopředseda, který svou funkci vykonává po delší nepřerušené období, nebo pokud tak určit nelze, věkově nejstarší Místopředseda.

 

 

Čl. 14 DOZORČÍ RADA

 

1.    Dozorčí rada je kontrolním orgánem Komory, kontroluje obchodní a účetní knihy a dohlíží na řádné vedení Komory.

2.    Dozorčí rada má tři členy, pokud možno nečleny, které volí Valná hromada. Členové Dozorčí rady nemohou být členy Představenstva.

       Volba členů Dozorčí rady se řídí stejnými pravidly, jak stanovuje čl. 9 bod 13, nejprve se hlasuje o návrhu Představenstva, takový návrh musí obsahovat úplný seznam tří kandidátů na členství v Dozorčí radě (tedy přesný počet členů). O takovém návrhu se hlasuje pouze jednou (tedy hlasuje se o všech navržených uchazečích dohromady). Hlasování je veřejné a uskutečňuje se aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků.

V případě, že takový návrh není podán nebo Valnou hromadou schválen, hlasuje se o kandidátech, jejichž přihlášky byly doručeny Komoře způsobem a za podmínek stanovených v čl. 4 bod 9 těchto stanov. Hlasování se uskutečňuje označením hlasu na volebním lístku, který obsahuje jména všech jednotlivých kandidátů, včetně kandidátů navržených Představenstvem. Každý člen Komory (který má hlasovací právo) má právo hlasovat (zakřížkováním příslušné kolonky uchazeče) pro nejvýše 3 uchazeče.

3.    První zasedání Dozorčí rady následující po jejím zvolení musí být svoláno odstupujícím předsedou Dozorčí rady nejpozději do třiceti dnů od konání Valné hromady, na jejímž programu dne byly volby. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu nestane, nová Dozorčí rada se pro účely zajištění jmenování svolává Generálním tajemníkem.

4.    Dozorčí rada zvolí z řad svých členů Předsedu, který zasedání Dozorčí rady svolá pokaždé, kdy tak bude považovat za potřebné, nejméně však jednou ročně. Předseda Dozorčí rady je povinen Dozorčí radu svolat nejpozději do 31. března každého roku nebo nejméně třicet dnů před konáním Valné hromady podle ustanovení článku 9.6 a pro účely vydání stanoviska ke schválení účetní závěrky za účetní období předchozího roku, a dále do patnácti dnů od příslušné písemné žádosti adresované předsedovi Dozorčí rady ze strany nejméně třetiny členů Představenstva, každého jednotlivého člena Dozorčí rady nebo alespoň desetiny členů Komory.

5.    Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. O zasedání Dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje její Předseda.

6.    Funkce člena Dozorčí rady zaniká ze stejných důvodů uvedených v ustanovení článku 10 týkajícího se členů Představenstva, pokud je použít lze. Pokud se zánik funkce týká člena Dozorčí rady, jeho nahrazení se děje na základě přibrání podle jednomyslného rozhodnutí předsedy Dozorčí rady a zbývajících členů. Týká-li se zánik funkce předsedy Dozorčí rady, Předseda musí nejpozději do dvaceti dnů svolat Valnou hromadu, která rozhodne o jeho nahrazení.

7.    Dozorčí rada je povinna Valnou hromadu informovat alespoň jednou ročně u příležitosti schvalování účetní závěrky formou písemné zprávy o výsledcích provedené kontroly. 

 

 

Čl. 15 ČESTNÁ RADA

 

1.    Úkolem Čestné rady je poskytovat Předsedovi a Představenstvu povinné, nikoliv však závazné stanovisko, pokud jsou na základě odůvodněného upozornění alespoň jednoho člena Komory patrná údajná porušení stanov a etického kodexu ze strany jednoho nebo více členů Komory.

2.    Stanovisko Čestné rady vyjádřené v návaznosti na návrh podaný podle ustanovení článku 6.4 těchto stanov je pro Komoru zavazující.

3.    Úkolem čestné rady je též na dotaz člena a/nebo Představenstva vydávat poradní stanoviska k použití platných stanov a etického kodexu.

4.    Čestná rada je volena Valnou hromadou a je složena ze tří členů, kteří nemohou zastávat jiné funkce v orgánech Komory. Jeden zvolený člen bude zastávat funkci předsedy Čestné rady. Kandidáti musí být morálně bezúhonní a jejich životopis musí být na výši a vhodný k zastávání funkce člena čestné rady.

5.    Volba členů Čestné rady se řídí stejnými pravidly, jak stanovuje čl. 9 bod 13, nejprve se hlasuje o návrhu Představenstva, takový návrh musí obsahovat úplný seznam tří kandidátů na členství v Čestné radě (tedy přesný počet členů). O takovém návrhu se hlasuje pouze jednou (tedy hlasuje se o všech navržených uchazečích dohromady). Hlasování je veřejné a uskutečňuje se aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků

V případě, že takový návrh není podán nebo Valnou hromadou schválen, hlasuje se o kandidátech, jejichž přihlášky byly doručeny Komoře způsobem a za podmínek stanovených v čl. 4 bod 9 těchto stanov. Hlasování se uskutečňuje označením hlasu na volebním lístku, který obsahuje jména všech jednotlivých uchazečů, včetně kandidátů navržených Představenstvem. Každý člen Komory (který má hlasovací právo) má právo hlasovat (zakřížkováním příslušné kolonky uchazeče) pro nejvýše 3 uchazeče.

6.    Funkční období členů čestné rady je tříleté a musí být jmenováni v jiném roce, než je rok obnovy Představenstva.

7.    Zasedání čestné rady svolává Předseda čestné rady nejpozději patnácti dnů od podání žádosti o stanovisko ve smyslu tohoto článku.

8.    Funkce člena čestné rady zaniká ze stejných důvodů uvedených v ustanovení článku 10 týkajícího se členů představenstva, pokud je použít lze. Pokud se ukončení funkce týká člena čestné rady, jeho nahrazení se děje na základě přibrání podle jednomyslného rozhodnutí předsedy čestné rady a zbývajícího člena. Týká-li se zánik funkce předsedy čestné rady, Předseda Komory musí nejpozději do dvaceti dnů svolat Valnou hromadu, která rozhodne o jeho nahrazení.

 

 

Čl. 16 GENERÁLNÍ TAJEMNÍK

 

1.    Generální tajemník zajišťuje provozní řízení činností Komory. Generální tajemník se zúčastňuje všech zasedání veškerých orgánů Komory s výjimkou zasedání Dozorčí rady.

2.    Generální tajemník je nadřízený personálu Komory a jako takový dohlíží na realizaci pokynů a rozhodnutí jednotlivých orgánů Komory a pokynů Představenstva.

3.    Administrativní záležitosti Komory spadající do jeho odpovědnosti podepisuje společně s Předsedou. Generální tajemník samostatně podepisuje v případech administrativních záležitostí, k jejichž podpisu byl zmocněn Předsedou.

4.    Mimo peněžních prostředků, které musí být uloženy v pokladně Komory pro její běžné potřeby a jejichž výše je stanovena Předsedou, Generální tajemník disponuje s ostatními peněžními prostředky podle rozhodnutí Představenstva a na základě písemných pokynů opatřených podpisem Předsedy.

5.    Generální tajemník vede a průběžně aktualizuje evidenci placení členských příspěvků a předkládá ji Představenstvu. Pro účely ustanovení čl. 7.2 Generální tajemník provádí mimořádnou aktualizaci stavu placení členských příspěvků vždy k datu konání Valné hromady Komory.

6.    Generální tajemník nesmí být členem Komory a nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s ustanoveními právních předpisů platných v České republice. Odměňování Generálního tajemníka určuje Představenstvo.

7.    Jmenování Generálního tajemníka musí být schváleno příslušným italským ministerstvem (či jiným orgánem) dle platné právní úpravy.

8.    Představenstvo je do jmenování Generálního tajemníka nebo ve výjimečných případech oprávněno převzít na sebe provozní funkci Generálního tajemníka či konkrétními pracovními úkoly pověřit jednotlivé členy Představenstva nebo jiné zaměstnance Komory.

 

 

Čl. 17 ZASTUPOVÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

 

1.    Komoru zastupuje a jejím jménem jedná Předseda.

2.    Podepisování za Komoru se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu Komory připojí svůj podpis Předseda nebo v případech uvedených v čl. 12, kterýkoli z jejích Místopředsedů.

 

 

Čl. 18 HOSPODAŘENÍ KOMORY, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNICTVÍ

 

1.    Komora odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

2.    Zdroji příjmů jsou zejména členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy z poskytovaných služeb.

3.    Účetním obdobím je kalendářní rok.

4.    Komora vede zákonem předepsaným způsobem účetní knihy, sestavuje roční účetní závěrky a případně mimořádné účetní závěrky, které předkládá Dozorčí radě ke kontrole a Valné hromadě ke schválení.

5.    Představenstvo poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsoby a v termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy.

6.    O způsobech použití fondů vytvářených z výsledků hospodaření a pro krytí případných ztrát vykázaných na konci účetního období rozhoduje Valná hromada na návrh Představenstva.

 

  

Čl. 19 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.    Interní řád upraví ve shodě s ustanoveními těchto stanov fungování jednotlivých orgánů Komory, kanceláří a zastoupení. Stanovy byly sepsány v českém a italském jazyce, v případě rozporů mezi oběma verzemi je rozhodující český text, jakožto verze, která musí být uložena u příslušného veřejného rejstříku.

2.    Případné změny nebo doplnění těchto stanov musí být před jejich projednáním a schválením Valnou hromadou písemně a v plném rozsahu oznámeny všem členům Komory.

3.    Stanovy a jejich změny jsou sdělovány (a, pokud tak stanoví zákon, i schvalovány) příslušnému ministerstvu (či jinému orgánu) podle zákona 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, v platném znění.

4.    Ve všech případech, kdy tyto stanovy určují povinnost komunikace s Komorou či orgány Komory písemnou formou, tato komunikace musí probíhat doporučeným dopisem (zaslaným do oficiálního sídla Komory), či faxem (zaslaným na oficiální faxové číslo Komory zveřejněné na internetových stránkách Komory: www.camic.cz) či emailem (na adresu sekretariátu zveřejněnou na internetových stránkách Komory: www.camic.cz) a musí být doručována k rukám Předsedy.

5.    Ve všech případech kdy tyto stanovy určují časové lhůty, dochází po uplynutí takových lhůt k zániku příslušných práv.

6.    Valná hromada může rozhodnout o zrušení Komory, pokud byl tento návrh řádně zařazen na program dne a příslušné rozhodnutí bylo přijato souhlasně všemi členy majících hlasovací právo. V případě zrušení Komory likvidační zůstatek nebude k dispozici jejím členům, nýbrž bude převeden na obdobné nevýdělečné asociace určené Valnou hromadou, na jejímž programu dne bude zrušení Komory s likvidací.  

7.    Záležitosti, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí platným právním řádem České republiky.