Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

09.07.2015

Strukturální fondy: první výzvy otevřené jen do konce srpna

Včera, ve čtvrtek 9. července, proběhl v sídle Italsko-české obchodní a průmyslové komory, seminář o prvních vyhlášených výzvách Operačního programu inovace a podnikání pro konkurenceschopnost (OPPIK) v rámci programového období 2014-2020. Seminář byl pořádán Italsko-českou komorou ve spolupráci se společností Grantex, kde působí dva panelisté semináře, Ing. Miroslav Křížek a Ing. Ondřej Horčička.

První výzvy hlavního operačního programu na podporu podnikání byly vyhlášeny na začátku června. “Mezi výzvami jsou i evergreeny jako program Potenciál na podporu aktivit vývoje a výzkumu, program Inovace na podporu implementace inovativních procesů a zavedení na trh inovativních produktů či program Energetické úspory, který financuje zateplení a další opatření na snížení ekologické stopy podniků,” uvádí Ing. Mirosla Křížek. “Firmy první výzvy očekávaly, a díky tomu již podaly velké množství žádostí. Potvrzuje se tak zájem podnikové sféry o evropské fondy.”

I z tohoto důvodu, by si firmy, které chtějí podat žádost na financování ještě v průběhu aktuálních výzev, měly pospíšit. “Času na podání žádostí již není mnoho, protože předběžné projekty musí být přihlášené do konce srpna,” vysvětluje Ing. Křížek. “Od září pak bude nutné podávat kompletní projekty, jejichž hodnocení by mělo přijít ke konci letošního roku či na začátku roku příštího. Co se týče dalších výzev, tak ty budou dle našeho názoru otevřeny až na začátku příštího roku či dokonce na konci jara příštího roku. Nevylučujeme ale, že v průběhu podzimu budou vyhlášeny výzvy programů, jež nebyly zařazeny do červnových výzev.”

Pro podání žádostí však firmy musí splňovat dvě základní kritéria: být aktivní v České republice nepřetržitě dva roky a projekt musí být realizován mimo území Hlavního města Prahy. “Pro střední Čechy však toto vyloučení neplatí, takže na území tohoto kraje je možné realizovat projekty financované z operačního programu,” upozorňuje Ing. Ondřej Horčička. “Co se týče časového kritéria, tak stačí mít účetní uzávěrky za dva na sebe navazující roky. Evropské fondy totiž nejsou hlavní prostředkem pro přilákání zahraničních investorů. K tomu spíše slouží investiční podmínky. Za splnění všech podmínek, však firma může čerpat jak prostředky z evropských fondů tak investiční pobídky z národních prostředků.”

Pro dobré hodnocení projektu je však nutné, aby byl v souladu s programovými prioritami operačního programu. “Hlavní priority OPPIKu je podpora výzkumu a vývoji, implementaci inovací, rozvoj informačních sítí a technologií či ekologická udržitelnost podnikání,” uvádí Ing. Horčička. “Z priorit je tak jasné, že program je věnován především firmám podnikajícím v průmyslu a rozvinutých službách. Každý program je však specifický: z programu Energetické úspory by šlo financovat například i zateplení administrativních budov.”

OPPIK však rozhodně není jediným operačním programem, ze kterého podniky mohou čerpat prostředky. Zajímavé příležitosti lze najít v i OP Životní prostředí, či v operačních programech řízených Ministerstvem školství či zemědělství. “OP Životní prostředí by měl zveřejnit první výzvy v polovině srpna a operační programy pod gescí Ministerstva školství by měly následovat později na podzim,” upozorňuje Ing. Horčička. “Přístup operačních programů řízených odlišnými ministerstvy by měl být ve srovnání s minulostí více synchronizovaný. Například, obnova brownfieldu by mohla být financovaná z programu Nemovitosti, co se týče zakoupení nemovitosti, zatímco odstranění ekologické zátěže by mohlo být spolufinancováno OP Životní prostředí. Tato synchronizace bude pro firmy nesporně zajímavá.”

V průběhu těchto sedmi let, která by mohla být poslední, kdy evropské fondy budou poskytovány jako nenávratná dotace, tak Strukturální fondy budou zajímavou pobídkou pro rozvoj podnikatelských aktivit v České republice.

Loading…