Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

Informace o soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

 

ÚVOD

 

Italsko- česká smíšená obchodní a průmyslová komora, IČ: 267 54 665, se sídlem Husova 159/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 47974, (dále jen ,,CAMIC“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen jako ,,Nařízení“).

CAMIC je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje zejména v souvislosti s poskytováním služeb svým členům, služeb v oblasti zprostředkování pracovních příležitostí, dále v souvislosti s organizací a pořádáním společenských akcí.

Zásady ochrany osobních údajů obsažené v tomto dokumentu se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností CAMIC na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

 

 1. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 

 Údaje subjektů údajů Zpracováváme pro: Kde zpracováváme:
Jméno a příjmení Identifikace uživatele, Volitelný údaj

ve formulářích, členství

www.camic.cz, http://crm.camic.cz www.lavoro.cz

www.proitalia.cz

Adresa Identifikace uživatele, Volitelný údaj

ve formulářích, členství

www.camic.cz, http://crm.camic.cz www.lavoro.cz

www.proitalia.cz

Pohlaví Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem http://crm.camic.cz www.lavoro.cz
Datum narození Volitelný údaj

ve formulářích

http://crm.camic.cz www.lavoro.cz
Jazyk Komunikace s uživatelem http://crm.camic.cz www.lavoro.cz

www.proitalia.cz

E-mail Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem,zasílání obchodních sdělení www.camic.cz, http://crm.camic.cz www.lavoro.cz

www.proitalia.cz

 

 

CAMIC je rovněž oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace vyplývající z návštěvnosti internetových stránek.

 

 1. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

CAMIC zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:

 • Správa členské databáze
 • Poskytování služeb členům CAMIC
 • Plnění smluvního vztahu
 • Evidence účastníků akcí, statistické účely
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality našich služeb
 • Zasílání obchodních sdělení
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

 

 1. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

 

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely musíme získat Váš souhlas.

 

 

 1. KOMU JSME OPRÁVNĚNI VAŠE OSOBNÍ DATA POSKYTNOUT

 

CAMIC je oprávněn poskytnout Vaše osobní údaje třetím osobám v případech stanovených právními předpisy nebo Nařízením anebo s Vaším souhlasem.

 

CAMIC zpřístupňuje Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům:

 

 • dodavatelům externích služeb (např. IT služby, rozesílání e-mailů, služby související se statistickým sledováním návštěvnosti www.camic.cz, apod),
 • v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům v souvislosti se zajišťováním poradenských služeb
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné moci.

 

Seznam pravidelných zpracovatelů: Contas s.r.o., Galli Giuliano, Nilobit s.r.o., GWC s.r.o.

 

 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z Vašeho členství v CAMIC anebo z uzavřené smlouvy, a dále po dobu následujících dvou let, a zároveň po dobu, kdy je CAMIC povinen osobní údaje jakožto Správce uchovávat dle právních předpisů.

 

 1. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě Zákona a Nařízení máte tato práva:

 

 1. právo vznést u CAMIC námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na privacy@camic.cz.
 2. právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným CAMICem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
 3. právo požadovat od CAMIC informace o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode Vás, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,
 4. pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,
 5. právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.

 

Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou komunikaci privacy@camic.cz CAMIC je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele.

Loading…