Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

Události

Valná hromada členů 2024

Praha, 2. dubna 2024

Italsko-česká obchodní komora zve své členy na

Valnou hromadu

dne 16. května 2024

od 16:30

v sídle Komory, Husova 25, Praha 1.

 

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ
valné hromady členů Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory

Předseda představenstva Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory („Komora“), se sídlem Husova 159/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 26754665, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 47974, svolává, v souladu se stanovami Komory valnou hromadu členů („valná hromada“), která se bude konat dne

16. května 2024 v 16.30 hodin prezenčně v sídle Komory

Pro případ, že by nebyl dosažen potřebný počet hlasů pro usnášeníschopnost, byl termín druhého svolání, tj. termín náhradní valné hromady, stanoven na 6. června 2024, hodina, místo konání zůstávají beze změny.

Program na valné hromadě

16.30: Registrace účastníků.
16.50: Institucionální přivítání.
17.00: Ověření usnášeníschopnosti a zahájení valné hromady.

Body programu

 1. Schválení roční zprávy představenstva o hospodaření
 2. Výroční zpráva dozorčí rady
 3. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok 2023
 4. Prezentace aktivit Komory připravovaných na rok 2024
 5. Schválení předběžného rozpočtu na rok 2024
 6. Volba členů představenstva
 7. Volba členů dozorčí rady
 8. Ostatní

Pokud je člen Komory v prodlení s úhradou členského příspěvku a tento příspěvek neuhradí ani do osmého dne přede dnem konání valné hromady, nebo pokud již byl písemně napomenut kvůli prodlení s placením členského příspěvku, nebo pokud mu bylo pozastaveno jeho členství, není podle čl. 8 odst. 6 stanov oprávněn na valné hromadě hlasovat.

Člen, jehož žádost o členství byla schválena v roce konání valné hromady, není oprávněn na jejím zasedání hlasovat, nicméně je oprávněn se jí účastnit.

Účast a plná moc

Člen, který je právnickou osobou, se valné hromady účastní prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo své kontaktní fyzické osoby, která disponuje příslušnou písemnou plnou mocí. Člen, který je samostatně výdělečnou osobou, se valné hromady účastní osobně nebo prostřednictvím své kontaktní fyzické osoby, s níž je Komora v kontaktu a disponuje příslušnou písemnou plnou mocí.

Každý člen je oprávněn být na valné hromadě zastoupen na základě příslušné písemné plné moci udělené jinému členu, který je fyzická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, případně zástupci člena, který je právnickou osobou. Plná moc nesmí být udělena osobě, která není členem Komory. Jedna osoba může přijmout nejvýše pět plných mocí a zmocněnec se ohledně přijatých plných mocí nesmí nechat dále zastupovat.

Plná moc vystavená členem, který je právnickou osobou, musí být podepsána statutárním orgánem a musí k ní být připojen výpis z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku, který nebyl vydán dříve než 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Plná moc musí být Komoře předána nejpozději do ukončení prezentace na valné hromadě. Za účelem lepší organizace prosíme členy o zaslání plné moci na sekretariát Komory alespoň 5 dnů před konáním valné hromady.

Volba Představenstva – kandidatura na členství

V souladu s čl. 10.2 stanov je každý člen Komory oprávněn předložit vlastní kandidaturu na funkci člena představenstva s přiloženým stručným životopisem vypracovaným v italském a českém jazyce.

Kandidatura bude považována za neplatnou v případě nedodržení lhůt, nebo pokud nebude předložen životopis v italském a českém jazyce.

Volba Dozorčí rady – kandidatura na členství

Vsouladu sčl. 13.7 stanov (ve spojení sčl. 10.2) je každý člen Komory oprávněn předložit vlastní kandidaturu na funkci člena dozorčí rady s přiloženým stručným životopisem vypracovaným v italském a českém jazyce. Ohledně lhůty k předložení kandidatury, neplatnosti kandidatury a způsobů jejího zasílání platí to, co je uvedeno shora ohledně kandidatury na členství do představenstva.

Účetní závěrka Komory za účetní období roku 2023 je členům Komory zpřístupněna k nahlédnutí počínaje dnem 29. dubna 2024 na adrese sídla Komory v pracovních dnech od 10:00 do 17:00 hodin.

Musí být předložena písemnou formou doporučenou poštou nebo elektronickou poštou na příslušnou adresu.

______________________________

K dnešnímu dni Komora obdržela tyto platné kandidatury.

Do představenstva:

 • Alberto Brazzale - BRAZZALE MORAVIA a.s.
 • Antonio Costantino - SARDEGNA TRAVEL s.r.o.
 • Andrea Fiori - VŠEOBECNÁ ÚVĚROVÁ BANKA a.s.
 • Riccardo Lucque - LA COLLEZIONE s.r.o.
 • Danilo Manghi - MANGHI CZECH REPUBLIC s.r.o.
 • Roberto Massa - BS&P a.s.
 • Alessandro Pasquale - MATTONI 1873 a.s.
 • Francesco Augusto Razetto - ARCHITECTURAL CONSULTING s.r.o.
 • Carlo Schiavetto - GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
 • Valentina Stranieri - UNICREDIT BANK CR & SK a.s.
 • Thomas Wieder - FERRERO ČESKÁ s.r.o.
 • Pavel Zezula - NOVÁ MOSILANA a.s.

 

Do dozorčí rady:

 • Paolo Manzin
 • Mario Moretti - HORIZON CONSULTING ITALY STP s.r.l.
 • Luca Savino - LIU.JO s.r.o.
 • Domenico Virgulti - TASSO & CO. s.r.o.

16

Květen

2024

h.

16:30

Svolání valné hromady

Stáhnout pdf
Loading…