close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Podporuj výzkum s Camic

01.01.2019

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora podporuje aktivity Laboratoře imunoterapie při Odborném pracovišti Imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, kterou vede prof. Luca Vannucci.

Ve světle výsledků dosažených týmem Laboratoře a s ohledem na rostoucí obtíže v získávání prostředků na pokračování aktivit ve výzkumu vyzývá Italsko-česká obchodní komora všechny italské, české a mezinárodní společnosti, instituce, nadace a soukromé osoby k podpoře tohoto důležitého vědeckého projektu formou daru/dotace.

Každý příspěvek, malý nebo velký, bude přínosný pro pokračování aktivit ve výzkumu!

Sbírka bude formálně ukončena dne 31.12.2019 z důvodu zákonného ukončení platnosti povolené ze strany Magistrátu hlavního města Prahy. Poté bude znovu otevřena v prvních měsících roku 2020, jakmile bude obnoveno schválení.

Žádáme vás laskavě, abyste po 31.12.2019 neposkytovali dary, z důvodu uzavření účtu,  a to do doby než bude veřejná sbírka ve prospěch laboratoře opět zákonně schválena.

Učet otevřený Italsko-českou komorou a určený pro dary ve prospěch Laboratoře:

číslo:2113355050/2700

IBAN: CZ40 2700 0000 0021 1335 5050

BIC/SWIFT: BACXCZPP

vedený u:UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, a.s.

Kdo je Dr. Luca Vannucci?

Narodil se v roce 1956, po studiu lékařství a chirurgie (Pisa, 1981) se věnoval léčbě rakoviny jako chirurg (specializace v Pise v r. 1987), onkolog (specializace v Miláně v r. 1992) a imunolog (doktorát na Univerzitě Karlově v Praze v r. 2008). V letech 1986
a 1987 pracoval a studoval na Univerzitě v Chicagu, kde absolvoval s vyznamenáním kurz experimentální karcinogeneze pod vedením prof. Charlese Hugginse, nositele Nobelovy ceny za lékařství v roce 1966.

V roce 1994 zveřejnil svůj experimentální model výzkumu nádoru tlustého střeva (zrevidovaný v roce 2004). Do roku 1999 pracoval jako chirurg onkolog a profesor na Universitě v Pise. V letech 1999-2006 byl hostujícím profesorem na Odborném pracovišti Imunologie a fotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. V letech 2001-2007 přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

V letech 2006-2009 byl vedoucím výzkumným pracovníkem v Laboratoři přirozené imunity, v letech 2009-2011 byl ředitelem Laboratoře (první italský ředitel laboratoře biomedicíny v ČR). V roce 2010 byl zvolen členem výboru České imunologické společnosti (první cizinec v historii Společnosti) a znovu zvolen v roce 2012.

V roce 2010 obdržel Zlatý odznak Italsko-české obchodní a průmyslové komory. V roce 2011 byl mezinárodním výborem jmenován odborným poradcem francouzského Národního institutu pro výzkum rakoviny (Institut National du Cancer). Od roku 2012 je členem Rady vědeckých revizorů pro výzkumné projekty tohoto Institutu. V roce 2011 a 2012 získal financování výzkumu od Nadace Anna Villa a Felice Rusconi a podporu od různých italských podnikatelů v České republice.

V roce 2018 se stal novým předsedou České imunologické společnosti.

V roce 2019 byl vyznamenán Řádem italské hvězdy.

Tým

Tým pracovníků Laboratoře imunoterapie tvoří: Dr. Luca Vannucci Ph.D., (ředitel), Dmitry Stakheev Ph.D., Lenka Rajsiglová, Pavol Lukáč, Paolo Tenti, Fabián Čaja, Jana Čízková, Kristýna Strnadová (doktoranti), Jaroslava Vosmiková e Eva Truxova (techniční pracovníci), Petr Šima e Anna Fišerová (výzkumníci). K týmu dále patří RNDr. Mimo dr. Vannucci jsou všichni ostatní členové týmu závislí na financování z neveřejných prostředků (granty, smlouvy se soukromými osobami a dary).

Vědecké prezentace byly zorganizované ve spolupráci s Italským kulturním Institutem a Českou imunologickou společnosti. Mezi významné italské výzkumníky Laboratoře patřili

Prof. Alberto Mantovani

Prof. Antonio Sica

Prof Massimo Locati

Dott.ssa Adriana Albini

Prof. Vincenzo Bronte

Prof. Antonio Siccardi

Italské školy každý rok navštěvují Laboratoř (zatím školy z Lecce, Florencie, Luccy); od února 2017 byl Dr. Vannucci jmenovan externím spolupracovníkem doktorských programů oboru Molekulární biologie a Biochemie v oblasti Toskánska pro Univerzity v Pise, Florencii a Sieně. Díky tomu byla také již jedna studentka z Univerzity Biologie v Pise pozvaná do Laboratoře, aby pod vedením Dr. Vannucciho, připravovala svou diplomovou práci.

Na co se zaměřuje výzkum?

Laboratoř imunoterapie se soustředí na témata:

1) jak reaguje imunitní system přímo v místě, kde vzniká choroba (zánět, nádor, autoimunita)

2) jak může onemocnění změnit aktivitu imunitního systému

3) jak můžeme navrátit efektivní správný imunitní stav

4) jak s našimi novými způsoby léčit novou formou některé typy onemocnění (konkrétně u nádorů).

Výzkum se provádí experimentálními modely in vitro (buňky) a in vivo (pokusná zvířata, v souladu se zákony EU a s povolením Komise na ochranu zvířat). Výzkum je určen ke studiu imunologie nádorových onemocnění a jejich léčby. Zvláštní pozornost je věnována počátečnímu rozvoji nádorů a obranných reakcí organismu proti nim v místě, kde se nádor rozvine (nádorové mikroprostředí) a jejich vliv na organismus. Jsou studovány podmínky, které řídí imunitní odpověď organismu na nádor a způsoby stimulace obrany proti rakovině, a to použitím molekul, které působí na prvotní obrannou linii buněk (vrozená imunita a natural killer buňky), použitím mikrovlnné hypertermie (ve spolupráci s ČVUT v Praze a italskou Národní radou pro výzkum CNR) a v poslední době také využitím nanotechnologií.

Probíhá projekt na využití nanočástic, které umožní dopravit léčbu přímo do nádorových buněk a ovlivnit zevnitř nádorovou biologii a imunitu. Nyní pokračuje studium nových typů nanočástic proti melanomu ve spolupráci s CNR v Římě a Università La Sapienza v Římě).

80% platů (včetně daně) a dalších výdajů na vybavení a kongresové vzdělání spadá do nákladů Laboratoře. Statní podpora pokrývá pouze 30% celého rozpočtu na provoz Laboratoře. Podpora od dárců nebo dárcovské smlouvy jsou zásadní podporou, která garantuje možnost pokračování a vývoje Laboratoře.

Dary můžete poslat na učet Camic nebo můžete přímo kontaktovat pana Vannucciho: vannucci@biomed.cas.cz

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin