Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

15.05.2020

Program COVID II – bezúročné úvěry (pozastaven)

Vláda ho schválila 22. 3. 2020. I v tomto případě je současná alokace 5 miliard Kč. COVID II ještě víc reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun. Podrobnosti na ČMZRB News a na ČMZRB COVID II

Žádosti o bezúročné úvěry (COVID-II) pro malé a střední podniky a OSVČ je možné podávat od 2. 4. 2020.

Pro velký zájem o záruční program COVID II ČMZRB obnovuje příjem žádostí do 1. kola, které bude otevřené do 3. dubna 2020, 23:59 hodin.

 

Územní omezení žádostí: podle současných podmínek nebude možné podpořit realizaci projektu na území hl. m. Prahy z důvodu regionálního omezení podpory z EU fondů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky plánuje zavedení podpory v rámci programu COVID II také pro projekty realizované na území hlavního města Prahy.

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

Program EXPANZE – záruky 

Výzva v případě podpory COVID II je koncipována jako kolová, na každé kolo bude vypsána kapacita 1,5 mld. Kč, po naplnění kapacity bude příslušné kolo uzavřeno pro příjem žádostí a další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola.

Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu www.cmzrb.cz

 

CÍL PROGRAMU:

Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru COVID-19.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Projekt se musí týkat některé z ekonomických činnosti uvedených v příloze č. 1 Výzvy (podle CZ NACE).

 

VYMEZENÍ ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ PODPORY

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu splňovat podle svého čestného prohlášení následující podmínky:

 • a) je malým nebo středním podnikatelem podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/20141,
 • b) je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,
 • c) je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • d) nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
 • e) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,
 • f) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,
 • g) má zajištěno oddělením činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu, výroby nebo distribuce tabákových výrobků, nevyužívaly podporu poskytovanou z tohoto programu,
 • h) na majetek žadatele není uvalena exekuce,
 • i) není v likvidaci,
 • k) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti,
 • l) není podnikem v obtížích.

 

PODMÍNKY PROGRAMU:

Podmínky přijatelnosti projektu.

Projekt musí splňovat tyto hlavní podmínky (celý výčet podmínek viz Výzva v CZ):

 • a) bude realizován na území České republiky, kromě NUTS 2 Prahy,
 • b) nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím (vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.); ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží a/nebo podmiňující použití domácích služeb,
 • c) v případě podpory, jehož způsobilými výdaji jsou výdaje na pořízení a/nebo technické zhodnocení nemovitých věcí, zahrnuje též pořízení strojů a zařízení; žadatel v popisu projektu odůvodní, jak výdaje na pořízení a/nebo technické zhodnocení nemovitých věcí souvisí s pořízením strojů či zařízení,
 • d) projekt, jehož způsobilými výdaji jsou výdaje investičního charakteru je modernizační a/nebo rozvojový projekt, tj. založení nové provozovny, nebo rozšíření kapacity stávající provozovny, nebo rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo zásadní změna celkového výrobního postupu, nebo pořízení nových strojů a zařízení či dlouhodobého nehmotného majetku, které zvýší technologickou úroveň a/nebo konkurenceschopnost žadatele,
 • e) přispívá k dosažení strategického cíle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle rostoucích firem“,
 • f) nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu,
 • g) v projektu je uveden předpokládaný ekonomický přínos
 • h) projekt realizovaný v rámci CZ-NACE 68.2 (Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí) či CZ-NACE v oddílu 77 (Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu) předpokládá, že pronajímaný majetek pořízený ze zaručovaného úvěru bude využíván výhradně malými nebo středními podniky převážně k podporované ekonomické činnosti. 

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • musí bezprostředně souviset s realizací projektu příjemce podpory uvedeného v žádosti,
 • podpora musí bezprostředně souviset s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru COVID-19,
 • musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru,
 • v případě pořízení majetku se musí jednat o majetek příjemce podpory,
 • způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí být doložitelné účetními/daňovými doklady.

Do způsobilých výdajů patří:

 • a) dlouhodobý hmotný majetek:
  - pořízení strojů a zařízení,
  - pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace)
 • b) dlouhodobý nehmotný majetek,
 • c) provozní výdaje příjemce podpory.

Do způsobilých výdajů nepatří:

 • a) splacení dříve poskytnutého úvěru,
 • b) refinancování vlastních zdrojů žadatele (netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID II),
 • c) nákup použitých strojů a zařízení.

 

FORMA A VÝŠE PODPORY

Záruka je poskytována pouze k úvěrům spolupracujících bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v OP PIK (viz seznam Spolupracujících bank na internetové adrese ČMZRB – www.cmzrb.cz).

5.1 Záruka portfoliová COVID II s finančním příspěvkem na úhradu úroků

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru.

Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek:

 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • výše zaručovaného úvěru do 15 mil. Kč,
 • výhradně na způsobilé výdaje (provozní výdaje příjemce podpory),
 • délka ručení nepřesahuje 3 roky,
 • úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou,

Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru. Podmínky viz Výzva COVID II.

5.2 Záruka portfoliová

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr.

Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek:

 • až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • výše zaručovaného úvěru od 4 mil. Kč do 40 mil. Kč,
 • délka ručení nepřesahuje 7 let, v případě projektu s převažujícím podílem způsobilých výdajů na pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí nepřesahuje délka ručení 10 let,
 • úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou,
 • zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou.

 

5.3 Záruka portfoliová – zvláštní podporované aktivity

Zvláštní podporované aktivity jsou definovány v čl. 11. Výzvy.

Záruka na Zvláštní podporované aktivity (realizace projektu ve Zvýhodněném regionu, Efektivní využívání vody v průmyslu, Podnikatelská centra, NGA, Zpracování kalamitního dřeva, Rodinné podniky, nebo Materiálové a energetické využití odpadů) se poskytuje k úvěrům, zahrnuje-li projekt alespoň jednu Zvláštní podporovanou aktivitu.

Podmínky viz Výzva  COVID II.

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Jsou vypsána v příloze č. 2 Výzvy COVID II.

Jedná se o binární kritéria (typu ano / ne) a o bankovní kritéria (posouzení rizikovosti financování).

 

JAKÉ DOKLADY JE POTŘEBA DOLOŽIT?

Žádost o podporu musí obsahovat minimálně:

 • a) řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory,
 • b) řádně vyplněnou přílohu PCX žádosti o podporu (v případě podpory podle bodu 5.1 COVID II), nebo popis projektu, včetně předpokládaného termínu jeho zahájení a ukončení a celkových předpokládaných nákladů (v případě podpory podle bodu 5.2 nebo 5.3)
 • c) kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění nebo vyjádření Spolupracující banky o podmínkách poskytnutí úvěru (Příloha AMX nebo ACX žádosti o podporu).

Žádosti o podporu přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

 

DOKLADY KE STAŽENÍ: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/

 

Zdroj: ČMZRB COVID II https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

PDF Výzva: Vyzva-COVID-II

Loading…