close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Schválen LEX COVID

29.04.2020

SCHVÁLEN LEX COVID - zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.

 

Hlavní body, které přináší LEX COVID:

  1. Ochrana osob při zmeškání lhůt v řízeních

Znemožnil vám koronavirus podání odvolání, správní žaloby či ústavní stížnosti? Podle Lex Covidu bude nově platit, že pokud dojde v rámci občanského soudního řízení, správního soudnictví, exekučního řízení, insolvenčního řízení, trestního řízení ke zmeškání lhůty, soud toto zmeškání lhůty promine. To však pouze za předpokladu, že k zmeškání došlo z omluvitelného důvodu, spočívajícího v překážce způsobené mimořádným opatřením.

 

  1. Usnadnění rozhodování právnických osob i bez fyzické přítomnosti společníků či akcionářů

S ohledem na omezení svobody pohybu osob, zákaz shromažďování více osob na stejném místě a uplatňovaná karanténní opatření je právnickým osobám ztíženo či zcela znemožněno konání zasedání orgánů, především pak nejvyšších orgánů (například valné hromady společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti).

Lex Covid stanovuje, že orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy (tedy na dálku), nepřipouští-li to stanovy či společenské smlouvy.

 

  1. Nové lhůty pro schválení účetních závěrek s.r.o., a.s. a družstev

Lex Covid upravuje každoroční schvalování účetních závěrek, přičemž stanovuje, že lhůta pro schválení účetních závěrek (většinou do 30. června) společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva se prodlužuje o tři měsíce ode dne skončení mimořádného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020.

 

  1. Pozastavení podávání dlužnických i věřitelských insolvenčních návrhů

Zákon přináší všem společnostem, které se ocitly ve vážné finanční nouzi, dočasně oddychový čas.

Pozastavuje totiž povinnost dlužníka, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, podat na sebe insolvenční návrh v případě, že je v úpadku, a to do doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření, nejpozději do 31. prosince 2020.

K věřitelskému návrhu, který by byl podán do 31. srpna 2020, se nebude přihlížet. Tím se poskytne podnikatelům více času řešit svou problematickou situaci způsobenou koronavirem, aniž by byli ohrožováni rizikem insolvenčního řízení.

Institut mimořádného moratoria, které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim (preventivně před i po podání insolvenčního návrhu), po jehož dobu je chrání před rozhodnutím o úpadku a umožňuje jim provozovat svůj podnik. Moratoriem je dlužník také chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb, a umožňuje mu závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku hradit přednostně před staršími dluhy.

 

5. Pomoc dlužníkům v oddlužení

Patříte-li mezi osoby, kterým bylo schváleno oddlužení, pak si jistě také kladete otázku, zda musíte i nadále plnit splátkový kalendář, přestože se vaše majetkové poměry vlivem koronaviru významně zhoršily.

Lex Covid počítá s tím, že v oddlužení plněním splátkového kalendáře může v době platnosti tohoto zákona na návrh dlužníka insolvenční soud povolit osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny, i tehdy, je-li hodnota plnění nižší než 30 % pohledávek, nebo nižší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli.

 

  1. Pozastavení exekucí

Zákon počítá s tím, že výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (mobiliární exekuci) soudní exekutoři neprovedou až do 30. června 2020. To neplatí, pokud s tím dlužník bude souhlasit, nebo pokud půjde o pohledávku na výživném nebo pohledávku na náhradu újmy způsobenou ublížením na zdraví, případně jinými úmyslnými trestnými činy. V takovém případě budou moci mobiliární exekuce pokračovat dále.

Soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí do 30. června 2020 ve které má povinný místo trvalého pobytu.

 

Zdroj: Justice.cz, Senát ČR, Info.cz

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin