Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

15.05.2020

Program COVID I – bezúročné úvěry (pozastaven)

Program COVID I

Příjem žádostí o bezúročný úvěr COVID I byl pozastaven  20. 3. 2020 aby Ministerstvo a ČMZRB mohli poskytnout a posoudit první úvěry.

V České republice vláda schválila první opatření ve prospěch firem, na které negativně dolehly důsledky nákazy koronavirem. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou program se zvýhodněnými úvěry v hodnotě 600.000 milionů korun. Ministr Havlíček zároveň oznámil, že úřad pošle Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB) dalších deset miliard korun na podporu firem postižených situací kolem koronaviru v rámci programu COVID. Peníze ministerstvo vezme z operačních programů EU spadajících pod MPO. Postižené firmy budou moci čerpat úvěry s nulovým úrokem v hodnotě 500.000 až 15 milionů korun s odkladem splátek až o jeden rok. MPO navíc zvažuje další podpůrná opatření pro odvětví, jež jsou nejvíce zasažená krizí, například cestovní ruch.

Klíčové body postupu poskytování zvýhodněných úvěrů COVID:

 • Žadatel vyplní v žádosti podrobnosti a vyčíslení újmy, která mu vznikla na základě opatření proti šíření koronaviru, a přiloží průkazné doklady, žádost bude následně vyhodnocena ČMZRB a MPO
 • Žadatel podá žádost prostřednictvím aplikace ePodatelna
 • Ve smlouvě o zvýhodněném úvěru budou stanoveny druhy způsobilých výdajů, k jejichž financování může být použit zvýhodněný úvěr COVID (např. mzdové náklady, pohledávky apod.)
 • Příjemce podpory čerpá zvýhodněný úvěr COVID na svůj účet neúčelově
 • Příjemce podpory musí uchovávat pro případnou budoucí kontrolu účetní doklady k nákladům/výdajům, které uhradil ze zvýhodněného úvěru COVID, odpovídající způsobilým výdajům dle smlouvy o zvýhodněném úvěru.

 Parametry úvěru COVID I:

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 2 roky
 • odklad splátek až 12 měsíců 

Od kdy a kde se mohou podávat žádosti?
Žádosti lze podávat na pobočky ČMZRB od 16. 3. 2020. Seznam poboček zde.
Výzva a její celé znění zde.

Kdo může o úvěr žádat?
Žadatel (mikro, malý, či střední podnik do 250 zaměstnanců, živnostník) o zvýhodněný Úvěr COVID bude moci získat toto bezúročné financování, pokud u něj došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce, nebo v případech, kdy kvůli karanténě přišel o plánované kontrakty v důsledku zrušení veletrhů atd. Jednotlivé žádosti bude posuzovat expertní komise složená ze zástupců ministerstva a ČMRZB. 

Jak o úvěr požádat
O úvěr lze požádat prostřednictvím Žádosti - excelovského formuláře, který je ke stažení na webových stránkách zde. Žádost bude mít několik příloh, které jsou nezbytné k celkovému hodnocení žadatele a jeho záměru. Vyplněnou žádost lze podat výhradně prostřednictvím aplikace ePodatelna - využijte volbu "Podání pro neregistrované uživatele".
Následně bude možnost komunikovat přímo s obchodním pracovníkem, který dostane žádost k vyřízení. 

Co k žádosti doložit
Podnikatel popíše záměr - účel požadovaného úvěru (na co bude primárně použit), a dále popíše újmu, jaká mu vznikla z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Z této újmy pak by měla vycházet požadovaná částka úvěru. 

Jaký dokument je třeba na prokázání vzniklé újmy v případě pozastavení obchodování s rizikovou zemí
U obchodních či výrobních podniků bude nutné doložit informaci (dopis apod.) o odstoupení od smlouvy, odmítnutí plnění, zpoždění plnění apod. z obchodního kontraktu, objednávky, popřípadě jiné potvrzení od smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu. Účelem financování jsou pak např. pohledávky nebo mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů v cestovním ruchu - rušení na základě již uzavřené smlouvy, či objednávky
Je nutné předložit relevantní dokument se soupisem zájezdů, které měl žadatel pořádat do rizikových zemí, nebo zájezdů v době od zákazu cestování, které měl nasmlouvané před vydáním těchto opatření. Účelem financování jsou pak např. mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se značně snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů, kdy nejsou uzavřené žádné objednávky, ale pravidelně se očekává v období stálý přísun klientů, kteří aktuálně odmítnou přijet, ale nevznikla žádná objednávka či smlouva (vzniká až při samotném příjezdu). Případně, kdy se očekávají určité tržby.
Hotely, penziony a další ubytovací zařízení, restaurace a jiná stravovací zařízení mohou žádat o zvýhodněný úvěr COVID ve výši vyčíslitelné újmy na základě opatření proti šíření koronaviru, kterou popíší v žádosti o zvýhodněný úvěr a přiloží potřebné doklady dokládající např. výši průměrných denních tržeb, průměrné počty ubytovaných hostů, očekávaný počet klientů k ubytování na základě uzavřených cestovních smluv apod. Jednotlivým podnikatelů nebudou financovány jejich ušlé tržby, ale pouze provozní náklady, které však musí odpovídat adekvátním platbám za podobné období v minulosti. Žadateli tedy nejsou financovány (kompenzovány) přímo ušlé tržby. 

Na co může být úvěr použit?
Žadatel bude moci z úvěru hradit tzv. způsobilé výdaje (převážně běžné provozní výdaje), které jsou specifikované ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. 

Náležitosti projektu:

 • bude realizován na území České republiky,
 • naplňuje prioritu programu Úvěr COVID, tedy došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů žadatele z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce,
 • nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.), ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží,
 • nepředpokládá získání jiné veřejné podpory nebo podpory de minimis na výdaje financované zvýhodněným úvěrem,
 • nebyl dokončen před dnem podání žádosti o podporu; dokončením projektu se rozumí fyzické dokončení, tj. uvedení majetku do užívání nebo vydání kolaudačního souhlasu.

 

ČASTÉ DOTAZY

Je možné financovat výpadek příjmů vzniklých z vratek klientů cestovních kanceláří či hotelů v případě žádosti o zrušení smlouvy?
Pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušeném či odloženém plnění z obchodních kontaktů, vypovězených či odložených objednávek či zaslaného storna, přiloží žadatel tento dokument k žádosti. 

Je možné financovat ostatní provozní náklady v cestovním ruchu, a to v případě naúčtování storna ze strany hotelu v České republice či zahraničí z důvodu zrušení smlouvy ze strany jejich klienta?
Ano, pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušených či posunutých kontaktech, vypovězených, odložených objednávek či zaslaného storna, předloží žadatel tento dokument. 

Jaký dokument je vyžadován na prokázání potenciální újmy, kdy podnikateli není umožněno nabízet své výrobky na konkrétním trhu (např. výstavy, farmářské trhy apod.) a nelze tento trh nahradit jiným kontraktem v krátké či střední době?
Pokud je farmář (obchodník, subdodavatel apod.) schopen doložit, že již měl výdaje na zrušené trhy/-výstavy, které se měly konat v době nouzového stavu, tak předloží tyto doklady (email, dopis apod.). V ostatních případech vyspecifikuje ty aktivity, které standardně vykonával v minulých letech a vyčíslí v žádosti přibližné příjmy, které budou představovat finanční újmu, a oproti této částce bude požadována částka úvěru. 

Je možné financovat úvěrem mzdy zaměstnanců?
Ano, jedná se o způsobilý výdaj. Žadatel vyplatí převodem či hotovostně mzdy. V případě výplaty v hotovosti je nutné mít k dispozici výdajový doklad či jiný účetní doklad pro případnou pozdější kontrolu. 

Lze financovat nákup strojů?
Ne, program lze použít pouze na provozní financování, nikoliv na investice. 

Pokud bude žádost schválena?
Pokud bude žádost schválena, půjčí stát prostřednictvím ČMRZB podnikateli částky od 500 000 až do 15 milionů korun, a to do 90 procent prokázané škody na dobu 2 let s odložením splatnosti o 1 rok. 

Kolik stojí vyřízení úvěru?
S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky.

 

Návod od ČMZRB jak zažádat o bezúroční úvěr ke stažení zde.

 

Přílohy ke stažení na: www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery 

 

Pro více informací: Ivana Třosková, ivana.troskova@camic.cz, +420 602 762 486 a Linda Valešová, linda.valesova@camic.cz, +420 725 569 135

 

 

Zdroj: Camic, www.mpo.cz

Zdroj fotografgie: pixabay

Loading…