Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

20.10.2020

Program COVID NÁJEMNÉ- Výzva 2

Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl schválen Vládou 14. října 2020 a určil na Výzvu 2 alokaci 3 mld. Kč.

Výzva 2 je zaměřena na sektory, které jsou v době takzvané druhé vlny šíření koronaviru nejvíce postiženy krizovými opatřeními vlády ČR na podzim 2020. Cílem Výzvy 2 je poskytnout podporu podnikatelům z postižených sektorů provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření (především usnesení vlády č. 1021 z 12. 10. 2020) zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

Výzva 2 je určena na úhradu způsobilých výdajů okruhu oprávněných žadatelů –podnikatelů, nájemců na období od 1. července 2020 do 30. září 2020

Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 do 4. února 2021.

Program, kterým stát pomáhá podnikatelům s nájemným, Česká republika úspěšně notifikovala 3. 11. u Evropské komise. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak může začít proplácet žádosti.

 

PODMÍNKY PROGRAMU NÁJEMNÉ

ROZHODNÉ OBDOBÍ PROGRAMU: od1.července 2020 do 30.září 2020. V případě skončení nájmu před 30. zářím 2020 je rozhodným obdobím časový úsek od 1. července 2020 do skončení nájmu.

Za rozhodné nájemné se považuje celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období, stanovená nájemní smlouvou uzavřenou a účinnou před 1.červencem 2020.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTIod 21. října 2020 9:00 hodin do 4. února 2021 23:59 prostřednictvím informačního systému přístupného z  Portálu AIS MPO. (Uvolňování prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace Výzvě 2 Evropskou komisí.)

 

KDO JE ZPŮSOBILÝM ŽADATELEM O PODPORU V PROGRAMU COVID NÁJEMNÉ-Výzva 2?

 1. Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Za oprávněného žadatele se pro účely Výzvy 2 nepovažuje podnikatel, který provozovnu pouze pronajímá a neprovozuje v ní maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům.
 2. Užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020.
 3. V důsledku přijatých mimořádných v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 mu byl zakázán nebo výrazně omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, kterými jsou:
  • Restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.
  • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
  • Kina
  • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
  • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb, posilovny a fitness centra, wellness zařízení
  • Muzea, galerie, výstavní prostory (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID –Kultura)
  • A další dle bodu 2.2 Výzvy 2
 4. není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny(nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory z programu osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012, ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 zákona 90/2012, atd.)
 5. Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím1a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 30.června 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí).

 

PODMÍNKY A VÝŠE POSKYTNUTÍ DOTACE:

 1. uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení2alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu, nejpozději však před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 2. Výše podpory činí 50% rozhodného nájemného na rozhodné období.

 

OSTATNÍ PODMÍNKY PODPORY:

 • Způsobilé výdaje nesmí při přepočtu na jeden měsíc rozhodného období přesáhnout výši průměrného měsíčního nájemného prokazovaného žadatelem
 • maximální možná podpora na jednoho příjemce je 10 mil. Kč. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 800.000.
 • Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy 2 není možné získat jinou podporu v rámci rozhodného období.
 • A další, čl.č.7

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY A ZPŮSOB JEJÍHO PŘEDLOŽENÍ

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2.
 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
 • Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.
 • Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.
 • K provozovně může být vztažena jen jedna žádost o podporu dle Výzvy 2. Jedna žádost může obsahovat více provozoven

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému, který bude dostupný na webových stránkách mpo.cz .
 • Do Systému je nutné se zaregistrovat, Pokud je žadatel již v Systému registrován, například v rámci předchozí výzvy, není opětovná registrace nutná. Pro dokončení registrace žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku a eIdentitu (NIA).
 • Podání v zastoupení je přípustné. Registrace uživatele, který do systému vstupuje jako zmocněnec (např. zmocněné osoby pověřené žadatelem k vyřízení žádosti) probíhá obdobným způsobem. Takto zmocněný uživatel v Systému předloží své zmocnění opatřené digitálními, nebo úředně ověřenými podpisy

 

Kompletní Výzvu 2 naleznete TADY.

 

Kontakty a nejčastější otázky

Nejčastější otázky a odpovědi k celému programu naleznete na portále BusinessInfo.cz

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30–16:30 hod.):

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (každý den 8–18 hod.): e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz , telefon: 841 135 135

Obecné informace k programu též na informační lince MPO 1212 (po-pá 8:30–16:30 hod.)

 

Zdroj fotografie: Pixabay

 

Loading…