Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

19.01.2021

Program COVID NÁJEMNÉ – Výzva 3

Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl schválen Vládou 15. ledna 2021 a určil na Výzvu 3 alokaci 3 mld. Kč a čeká na ratifikace Evropskou Komisí.

Výzva 3 je určena podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny, které využívají pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům) a tím byla snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

Výzva 3 je určena na úhradu způsobilých výdajů okruhu oprávněných žadatelů –podnikatelů, za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020

Žádosti je možné podávat od 5. února 2021 od 9:00 hodin do 8. dubna 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO - http://najemne.mpo.cz.

 

PODMÍNKY PROGRAMU NÁJEMNÉ

 • ROZHODNÉ OBDOBÍ PROGRAMU: měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.
 • Sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována.
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají.)
 • Žadatel je povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné sčítají.)

Za rozhodné nájemné se považuje celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. říjnem 2020.

 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI: od 5. února 2021 od 9:00 hodin do 8.dubna 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO - http://najemne.mpo.cz.  (Uvolňování prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace Výzvě 2 Evropskou komisí.)

 

KDO JE ZPŮSOBILÝM ŽADATELEM O PODPORU V PROGRAMU COVID NÁJEMNÉ-Výzva 3?

 1. Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Za oprávněného žadatele se pro účely Výzvy 3 nepovažuje podnikatel, který provozovnu pouze pronajímá a neprovozuje v ní maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům.
 2. Užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. říjnem 2020.
 3. V důsledku přijatých mimořádných v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 mu byl zakázán nebo výrazně omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, kterými jsou:
  • Restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.
  • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
  • Kina
  • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
  • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb, posilovny a fitness centra, wellness zařízení
  • Muzea, galerie, výstavní prostory (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID –Kultura)
  • A další.

A nebo žadateli klesly u provozoven, které jsou předmětem žádosti a spadají do výjimek uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

 

PODMÍNKY A VÝŠE POSKYTNUTÍ DOTACE:

 • uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu, nejpozději však před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Co je ve Výzvě 3 nového

 • Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

Zjednodušení Výzvy 3 oproti předchozím výzvám Programu COVID Nájemné

 • Pokud žadatel podával žádost ve Výzvě 2 Programu COVID Nájemné a žádost byla posouzena kladně, systém AIS MPOnabídne import dat žadatele z podané žádosti a data k jednotlivým provozovnám.
 • Pro čestné prohlášení pronajímatele není požadován úředně ověřený podpis.
 • Překážkou podání žádosti není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

 

OSTATNÍ PODMÍNKY PODPORY:

 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají.)
 • Žadatel je povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK 800 000 eur. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné sčítají.)

 

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY A ZPŮSOB JEJÍHO PŘEDLOŽENÍ

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 3.
 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu. Formulář čestného prohlášení pronajímatele je pro žadatele připraven v informačním systému AIS MPO.
 • Doklad, potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného za období od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 3 je generován z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.
 • Pro žadatele, jejichž provozovny nebyly zavřené a prokazují pokles tržeb, bude v systému AIS MPO generováno čestné prohlášení potvrzující tento pokles u každé provozovny s uvedením výše tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 a za 4. čtvrtletí roku 2019, v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 s uvedením výše tržeb za 4. čtvrtletí 2020 a za 3. čtvrtletí 2020.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 

Zdroj:  https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

Kompletní Výzvu 3 naleznete TADY.

 

Kontakty a nejčastější otázky:

Nejčastější otázky a odpovědi k celému programu naleznete na portále BusinessInfo.cz

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30–16:30 hod.):

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (každý den 8–18 hod.): e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz , telefon: 841 135 135

Obecné informace k programu též na informační lince MPO 1212 (po-pá 8:30–16:30 hod.)

 

Zdroj fotografie: Pixabay

 

Loading…