Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

09.07.2020

Program PĚTADVACÍTKA pro malé s.r.o.

Společnosti s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, budou moci žádat o státní příspěvek 500 korun denně. Zákon, který jim to umožní, podepsal prezident.

 

Pro jaké společníky s.r.o. je kompenzační bonus určen?             

Nově bude moci kompenzační bonus získat fyzická osoba,

 • a) která je společníkem společnosti s ručením omezeným, která byla založená za účelem dosažení zisku
  • má nejvýše dva společníky, nebo
  • má více společníků, pokud jsou jimi členové jedné rodiny, tedy příbuzní v řadě přímé, sourozenci nebo manželé
 • b) byla tímto společníkem ke dni 12. 3. 2020
 • c) byla ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem
  • České republiky, nebo
  • některého z členských států EU a EHP, pokud má za zdaňovací období roku 2020 příjmy alespoň z 90 % ze zdrojů na území České republiky
 • d) nevykonává současně činnost, v důsledku, které by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání ve společnosti, ve které je společníkem).

 

Dotčená společnost s ručením omezeným musí dále splňovat následující podmínky:

 • není v úpadku nebo v likvidaci
 • není nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle zákona o DPH
 • její obrat za předcházející zdaňovací období přesáhl 180.000 Kč
 • ke dni 12. 3. 2020 byla daňovým rezidentem České republiky, případně některého z členských států EU či EHP (příjmy alespoň z 90 % ze zdrojů v ČR)
 • její činnost nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření zejména z důvodů:
  • nutnosti uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz
  • omezení poptávky po produktech či službách společnosti s ručením omezeným
  • omezení či ukončení dodávek ze strany dodavatele
  • nařízené karantény nebo péče o dítě zaměstnance či společníka společnosti s ručením omezeným.

 

Společnosti, které vznikly v průběhu roku 2019 a dosud tedy nemohly vykonávat činnost po celé zdaňovací období, posoudí naplnění výše uvedené podmínky 180.000 Kč podle předpokládané výše obratu za rok 2020.

Na kompenzační bonus budou mít nárok i společníci společností s ručením omezeným, které mají zaměstnance (jiné než samotné společníky). Kompenzační bonus se však nevztahuje na jednatele, kteří současně nejsou společníky dané společnosti s ručením omezeným.  

 

Jak vysoký kompenzační bonus lze získat?

Společník s.r.o. může obdržet kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý den jednotlivých bonusových období, ve kterém byly splněny všechny výše uvedené podmínky, tedy za první bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 a za druhé bonusové období od 1. května do 8. června 2020.

Pokud je některá osoba společníkem ve více s.r.o., nárok na kompenzační bonus jí za každý příslušný den vzniká pouze jednou. V žádosti je proto potřeba identifikovat společnost, ve vztahu k jejíž omezené činnosti je o kompenzační bonus za příslušné dny v bonusovém období žádáno.

Je třeba podat žádost o kompenzační bonus za každé bonusové období, a to u místně příslušného správce daně společníka. Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách interaktivní formulář, jehož prostřednictvím lze podat žádost podat. Ke každé žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, v němž společník potvrdí, že „v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření příslušná společnost nemohla činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou“.

O kompenzační bonus je možné požádat nejpozději 60 dnů od konce bonusového období, tedy za první bonusové období do 29. května a za druhé bonusové období do 7. srpna 2020. Kompenzační bonus pak společníkovi vyplatí jeho finanční úřad na bankovní účet uvedený v žádosti.

 

Je možné kompenzační bonus kombinovat s jinými státními podporami?

Aby bylo vyloučeno souběžné poskytování podpor, nárok na kompenzační bonus nevzniká za den, za který žádající osoba obdržela podporu v nezaměstnanosti nebo kompenzační bonus jako OSVČ, ani za den, kdy společnost s ručením omezeným obdržela za společníka jako zaměstnance podporu v rámci programu Antivirus. Je však možné čerpat současně kompenzační bonus a „ošetřovné“ vyplácené OSVČ na základě jiného vládního opatření.

 

 

Nejčastější standardní situace v otázkách a odpovědích:

 

 Provozujeme ve dvou společnících malé s.r.o., přičemž jeden jsme příkazní smlouvou zaměstnán jako jednatel a druhý pracovní smlouvou jako účetní. Budeme mít oba nárok na kompenzační bonus?

Ano, o kompenzační bonus mohou při splnění zákonných podmínek žádat ve dvoučlenné s.r.o. oba společníci bez ohledu na to, zda jsou v dané společnosti zaměstnáni, ať již příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou například jako účetní. Podmínkou zde nicméně je, že na sebe coby na zaměstnance společník ve stejné dny, kdy si nárokuje kompenzační bonus, nepobírá příspěvek v rámci programu Antivirus (tzv. kurzarbeit).

 

Provozujeme malé rodinné s.r.o. se 4 rodinnými společníky a 5. společníkem, který je pouze rodinným známým. Bude mít alespoň někdo nárok na kompenzační bonus?

O kompenzační bonus bohužel mohou při splnění dalších zákonných podmínek žádat oba společníci ve dvoučlenné s.r.o., případně všichni společníci ve tří a vícečlenné s.r.o., jsou-li všichni členy jedné rodiny (příbuzenství v řadě přímé, sourozenec, manžel či manželka nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství).

 

Zdroj: MFCR

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…