close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it

Aktualizace 9.00 h – praktické informace Covid-19

03.04.2020

Poslední aktualizace:

 • Vláda České republiky 30. 3. 2020 prodloužila krizové opatření s účinností do 11.dubna 2020.
  Zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou:
  - cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
  - nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
  - cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (i pro jinou osobu)
  - cest do zdravotnických zařízení
  - výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, zdraví, nezbytné infrastruktury, zásobování apod. Více informací: www.camic.cz
 • Tím se prodlužuje uzavření všech obchodů. Výjimku mají prodejny potravin, drogerie, lékárny a čerpací stanice, či galanterií, myčky automobilů, zámečnictví či opravny zařízení pro domácnost. V provozu mohou zůstat i trafiky, chovatelské potřeby, optiky a obchody s výpočetní technikou. Od sobotních (14. 3.) 06:00 také platí zákaz provozu heren a kasin. Prodlouženo bylo rovněž uzavření stravovacích provozoven. Opatření má trvat do 11. dubna.   
 • Od 27.3. dochází k uvolnění režimu pro hotely a penziony spočívající v tom, že tato ubytovací zařízení mohou ubytovávat všechny osoby, které budou požadovat ubytování za účelem práce, podnikání či jiné obchodní činnosti a dále cizince za účelem práce a cizince, kteří se nacházejí na území ČR do doby, než ČR opustí.
 • Vláda schválila odklad silniční daně i mýta. Všem, kdo platí silniční daň, je umožněno uhradit zálohy splatné v dubnu a v červenci až do 15. 10. 2020. Silniční dani podléhají automobily, které využívají firmy i fyzické osoby k podnikání.
 • Vláda odsouhlasila návrh na úplné prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží, které pomáhá zmírnit dopady šíření nákazy. Jde o roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, ale i o dezinfekce a suroviny k jejich výrobě. Prominutí platí od 12. 3. po celou dobu nouzového stavu.
 • Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům, a to na půl roku od března do srpna.
 • Vláda jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude kontrolována.
 • Vláda schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.  
 • Lex covid justice - vláda 31.3. schválila návrh zákona, který chrání podnikatele před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení, umožňuje zastavit některé exekuce a prominout zmeškané lhůty. Cílem je pomoci osobám účastnícím se soudních řízení, poškozeným a obětem trestných činů, dlužníkům v exekuci a insolvenci nebo právnickým osobám, jako jsou např. obchodní společnosti či družstva. Návrh zákona musí ještě schválit Parlament.
 • Zřízena on-line platforma http://www.spojujemecesko.czna které mohou firmy nabízet své produkty či poptávat pomoc od ostatních firem.
 • Vláda oznámila zákaz vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje od půlnoci 18. 3. 2020. Od úterý 24. března se lidé venku mohou pohybovat maximálně ve dvou. Výjimku tvoří rodiny, vícečlenné skupinky jsou povolené také při výkonu povolání, pohřbech a podnikatelské činnosti.
 • Cestování z a do ČR od půlnoci pondělí 16. března: od půlnoci z neděle na pondělí (od 16. 3.2020 00:00) začne platit totální uzavření českých hranic.S tímto stavem souvisí opatření týkající se pohybu cizinců.
  • Zákaz vstupu do ČR cizincům: platí zákaz vstupu VŠECH cizinců ze všech zemí na území České republiky.
   Zákaz cestovat do rizikových oblastí: od daného data platí zákaz vycestování z ČR do zahraničí bez výjimky českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Od 16. 3. 2020 00:00 hod bude individuální odjezd ze země umožněn pouze osobám uvedeným v seznamu výjimek zveřejněných na www.mvcr.cz. Cestovní kanceláře musejí zrušit zájezdy.
 • Ministr vnitra ČR rozhodl kvůli šíření koronaviru o znovuzavedení kontrol na německých a rakouských hranicích. Od půlnoci 14. 3. je zakázáno přecházet hranice jinde než na 11 přechodech, ostatní budou uzavřeny.
 • Maturity by měly být nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol, nebo by je mohly nahradit výsledky studentů z posledních tří vysvědčení střední školy. Kabinet také souhlasil s tím, aby přijímací zkoušky na střední školy byly nejdříve 14 dnů po otevření škol.
 • V Itálii je prodlouženo nařízení Vlády, které znamená uzavření dalších aktivit a ne nezbytných služeb jako jsou bary, restaurace a další pohostinská zařízení. Zůstávají v provozu obchody s potravinami, lékárny, mechanici, instalatéři, benzínové pumpy, trafiky a novinové stánky. Dále je garantován provoz nezbytných veřejných služeb a dopravy. Od 23. března do 13. dubna 2020 je v platnosti nový dekret, který pozastavuje veškerou postradatelnou výrobu a služby. Společnosti, které nebyly pozastaveny nařízením italské vlády ze dne 22. března 2020 a které v důsledku účinnosti této vyhlášky budou muset pozastavit své podnikání, budou moci až do 28. března 2020 dokončit činnosti nezbytné pro pozastavení, včetně přepravy zboží ve skladu. Seznam povolených výrobních závod: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf

 

OSOBY VRACEJÍCÍ SE Z ITÁLIE:

6. března se česká vláda shodla na několika opatřeních týkajících se osob, jež se vrací z Itálie. Opatření obsahují také povinnou čtrnáctidenní karanténu.

Podle mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR, od soboty 7. března se osoby s trvalým či přechodným pobytem v ČR, jež se vrací z Itálie, musí hlásit, po telefonu či e-mailem, svému praktickému lékaři. Ten má povinnost předepsat 14denní karanténu, kterou lze prodloužit v případě nákazy koronavirem.

Úřady vyzvaly, aby vstoupily do karantény i osoby, jež se vrátily z Itálie během pátku 6. března. Od pondělí 9. března probíhá na některých hraničních přechodech s Německem, Rakouskem a Slovenskem také měření teploty.

Ostatní osoby (turisté, cizinci bez trvalého pobytu, atp.)

Mimořádné opatření z 10. března 2020 NAŘIZUJE VŠEM OSOBÁM, které překročí státní hranici České republiky a cestují z území s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. Všem osobám, u kterých jsou zjištěny příznaky onemocnění, SE NAŘIZUJE, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku a zároveň SE NAŘIZUJE POVINNOST strpět omezení svobody pohybu během provádění laboratorního vyšetření.

Pokud je u cizince zjištěna přítomnost onemocnění, nařídí místně příslušná krajská hygienická stanice karanténu v délce 14 dnů podle §2 zákona 258/2000.

Jaký hrozí postih při nedodržení nařízené karantény

Za nedodržení mimořádného opatření hrozí finanční sankce podle zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Sankce je stanovena až do výše 3 milionů korun. Konkrétně dle §80 a §92n, odst. 1, písm. b) a odst. 3, písm. a):

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

b) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,

3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), g), h), i) nebo j).

Policie České republiky bude kontrolovat dodržování karantény.

* https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx
**https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

 

UBYTOVACÍ SLUŽBY PRO CIZINCE

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášením pod č. 84/2020 Sb.,  se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR.

Na cizince takto pobývajícího na území ČR se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany ČR.


PODMÍNKY KARANTÉNY:

Osoby výdělečně činné mohou čerpat během karantény dávky z nemocenského pojištění. Ošetřující lékař jim vydá elektronickou neschopenku. Zaměstnancům náleží 60 procent jejich průměrného výdělku, zatímco OSVČ čerpají dávky až od 15 dne od zahájení nemocenské, kdy už většinou karanténa vypršela. V případě práce z domova, či pokud zaměstnavatel nařídí preventivně zaměstnanci zákaz vstupu na pracoviště, náleží zaměstnanci 100 procent jeho průměrného platu.

LÉKAŘSKÁ PÉČE PRO ITALSKÉ OBČANY PRACUJÍCÍ V ČR:

Pro dotazy tykající se aktuálního zdravotního stavu, vyšetření či potvrzení o pracovní neschopnosti kontaktujte svého praktického lékaře nebo jakéhokoliv jiného praktického lékaře, pokud nejste u žádného registrovaní: https://www.mvcr.cz/clanek/nova-povinnost-pro-cizince-zijici-v-cr.aspx

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Zde se dá vyhledat praktický lékař v blízkosti pacienta: https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost

 

Kontakt na italsky hovořícího praktického lékaře v Praze:

MUDr. Vanda Řezníčková, Palackého 720/2, tel. 222 928 255, mob.+420 739 566 996, +39 392 197 8525, http://www.primarnipece.cz/it/covid-19/

Kontakt na anglicky hovořícího praktického lékaře v Brně:

MUDr. Silvia Husárová, Nerudova 321/7, tel. 541 210 359, www.sabil.cz

Kontakt na anglicky hovořícího praktického lékaře v Ostravě:

MUDr. Petra Šugarková, Mastného 5, tel.: +420 702 010 901, e-mail: info@mudrsugarkova.czhttps://www.mudrsugarkova.cz/

Testování na koronavirus není zavedeno pro všechny občany, ale pouze u osob s příznaky onemocnění.
Na území ČR existují dva typy karantén:
a) nařizuje ji praktický lékař,
b) nařizuje ji hygienická stanice (např. osoby s příznaky zachyceny na hranicích při vstupu do ČR)
Další informace od Ministerstva zdravotnictví ČR: Mimořádné_opatření_MZČR a informace pro občany o koronaviru.

 

DALŠÍ ZPRÁVY:

 • Itálie vyčlenila mimořádnou částku 25 miliard eur, aby mohla čelit všem obtížím spojených s touto mimořádnou situací. První opatření využije polovinu daných zdrojů, uplatnění druhé poloviny bude mimo jiné závislé na eventuálních zdrojích z EU. Úroveň italského deficitu veřejných financí bude záviset na tom, kolik prostředků bude reálně uvolněno.
 • Unijní instituce vymýšlejí, jak pomoci Itálii: Unijní instituce činí kroky v pomoci Itálii, aby se zamezil drtivý ekonomický dopad na tuto zemi. Dle ČT24 se v Bruselu hovoří o tom, že peníze, které Itálie vynakládá na boj proti koronaviru, se nebudou počítat do celkového schodku státního rozpočtu a země tak má volné ruce k uvolnění větších finančních prostředků do ekonomiky.
 • Od čtvrtka 12. 3. od 22:00 hod se zakazuje vstup do Slovinska z Itálie nákladním vozům, autobusové a vlakové dopravě.  Opatření se netýká transportu ochranných pomůcek, léků, humanitární pomoci a poštovních zásilek.
 • Rakousko od úterý 10. 3. 2020 zakázalo italským občanům vstup do země, na hranicích se provádějí kontroly teploty. Výjimkou jsou přepravci a ti, kteří cestují z pracovních důvodů a předloží lékařské potvrzení o bezinfekčnosti. U koho se prokáže zvýšená teplota nebude přes hranici puštěn. V důsledku daného opatření, bylo přerušeno přeshraniční vlakové spojení s Rakouskem zajišťované vlaky Mi.Co.Tra mezi Terstem, Udine a Villachem.

 

Další důležité aktualizace jsou zveřejňovány na stránce Camic.cz a na FB profilu Camic.

Doporučuje se sledovat i oficiální stránku Italského velvyslanectví v Praze, kde jsou zveřejněny veškeré zprávy o situaci: zde.

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: mzcr.cz

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin