Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

09.07.2020

Program COVID NÁJEMNÉ

Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR schválený vládou získal notifikaci Evropské komise.

Žádosti je možné podávat od 26. června 2020.

Hlavní proplacení žádostí se uskuteční v červenci, uvedl ministr Havlíček.

Další podpora z řady COVID má za cíl pomoct podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 procenty.

 

PODMÍNKY PROGRAMU NÁJEMNÉ

 

ROZHODNÉ OBDOBÍ PROGRAMU: od 1. dubna 2020 do 30. června 2020. V případě skončení nájmu před 30. červnem 2020 je rozhodným obdobím časový úsek od 1. dubna 2020 do skončení nájmu.

 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI: od 26. června 2020 do 30. září 2020

 

KDO JE ZPŮSOBILÝM ŽADATELEM O PODPORU V PROGRAMU COVID NÁJEMNÉ?

 1. Je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona č. 455/1991. Za oprávněného žadatele se pro účely Výzvy nepovažuje podnikatel, který provozovnu pouze pronajímá a neprovozuje v ní maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům
 2. užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem před 13. březnem 2020
 3. v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 mu byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020
 4. není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny (nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory z programu osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012, ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 zákona 90/2012, atd.
 5. nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou považovány za nedoplatek): Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Celní správa ČR, kraje, obce a svazky obcí, atp.

 

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE:

 1. pronajímatel poskytne slevu ve výši alespoň 30 % z celkové ceny nájmů za období duben, květen a červen 2020. Přípustná forma stanovení slevy je například uzavření dohody či dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu;
 2. žadatel (nájemce/podnájemce) zaplatí alespoň 50 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020; Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu, tato podmínka bude splněna dojde-li k uhrazení alespoň 50% rozhodného nájemného žadatele o podporu, nejpozději však den před podáním žádosti o poskytnutí podpory z programu COVID-Nájemné; je-li pronajímatelem stát, musí žadatel zaplatit alespoň 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020
 3. k pronajímanému prostoru může být vztažena jen jedna žádost o dotaci; pouze v případě, že ve stejné provozovně v rámci své podnikatelské činnosti působí více nájemníků, může žadatel o podporu žádat pouze na poměrnou část
 4. žadatel může předložit jednu žádost za stejnou provozovnu, tj. může požádat i za více provozoven (např. prodejní sítě);
 5. Výše podpory činí 50% rozhodného nájemného.

 

FORMA A VÝŠE PODPORY:

 • podpora je poskytována za období duben, květen a červen 2020 v případě, že byl podnikateli zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020; skončí-li nájemní smlouva před koncem června, lze žádat jen o dotaci za dobu trvání nájmu
 • výše podpory na jednoho žadatele činí 50 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020, pokud mu byla poskytnuta sleva alespoň 30 % pronajímatelem a uhradil před podáním žádosti alespoň 50 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020
 • pokud je pronajímatelem stát, pak výše podpory pro žadatele činí 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020, pokud žadatel uhradil před podáním žádosti alespoň 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020
 • pokud se k nájemnému účtuje DPH, tak na tento výdaj nelze čerpat podporu
 • maximální možná podpora na jednoho příjemce je 10 mil. Kč, poskytuje se nejpozději do konce roku 2020.

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY A ZPŮSOB JEJÍHO PŘEDLOŽENÍ

Žádost:

 • Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto náležitosti žadatel vyplní přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO
 • součástí žádosti je:
  1. čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že splňuje veškeré podmínky programu a vzdává se dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti s nájemným za období březen až červen 2020
  2. čestné prohlášení pronajímatele, kterým bude prokázáno, že mezi žadatelem a pronajímatelem existuje či existovala nájemní smlouva uzavřená před 12. březnem 2020 s uvedením informace, do kdy smlouva trvá, a prohlášení, že pronajímatel není osobou spřízněnou s žadatelem, a prohlášení, že pronajímatel poskytl nájemci slevu z nájemného alespoň ve výši 30 %
  3. doklad, potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020
   • v případě, že v den podání žádost neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019
   • pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 12. března 2020;
  4. doklad potvrzující uhrazení části nájemného na danou provozovnu
  5. žadatelem podepsaný návrh dohody, že jsou vyrovnány veškeré nároky žadatele vůči ČR z titulu náhrady škody způsobené mimořádnými opatřeními
  6. doklad potvrzující uhrazení DPH za 70 % (soukromý pronajímatel), resp. 80 % (státní pronajímatel) nájemného za období od 1. dubna 2020 do dne podání žádosti, pokud splatnost tohoto nájemného nastala do dne podání žádosti o poskytnutí podpory.

 

Způsob podání žádosti:

 • Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému, který bude dostupný na webových stránkách www.mpo.cz.
 • Do Systému je nutné se zaregistrovat, pro dokončení registrace žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku a eIdentitu (NIA).

 

Kontakt MPO k programu Covid – Nájemné je: call centru 1212 – volba 3,  covidnajemne@mpo.cz

 

Výzva v češtině je k dispozici  zde

Návod k registraci a přihlášení do dotačního informačního systému AIS MPO přes eIdentita: zde

 

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

Bude se program Covid – nájemné vztahovat i na provozovny, které byly uzavřeny z důvodu nařízené karantény zaměstnanců?
Ne. Podpora z programu Covid – Nájemné je určena nájemcům, kterým byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

 

Bude se program vztahovat pouze na nájem anebo i na služby v rámci nájemného?
Program se vztahuje na platbu nájemného. Platby za služby (elektřina, voda, plyn, úklid, a další příslušenství) nejsou způsobilým výdajem dle toho Programu.

 

Pokud pronajímatel nabídne větší slevu nájmu než požadovaných 30 %, bude v tomto případě možné žádat o dotaci menší než 50 %?
Ano, sleva na nájemném musí být alespoň 30 %.

 

Nájemce platí nájemné na ruku a má doklad o platbě od pronajímatele. Postačuje tento doklad nebo musí žadatel doložit výpis z účtu?
Jednou z podmínek poskytnutí podpory je uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období duben, květen a červen roku 2020 nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí dotace. Forma transakce není pro způsobilost žadatele relevantní.

 

Apartmánový dům pronajímá celý dům s byty, součástí je také recepce. Má nárok na dotaci?
Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb. Obdobně se za provozovnu pro účely tohoto Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů (např. provozování svobodného povolání). Za poskytování služeb zákazníkům se pro účely tohoto Programu nepovažuje nájem či podnájem provozovny.

 

Musí být již prokazatelně zaplaceno za duben, květen, červen, nebo stačí příslib, že bude zaplaceno? Pokud bylo zaplaceno plné nájemné za duben a pak poskytnutá sleva – bude mít žadatel nárok na dotaci? Pronajímatel zvažuje snížení nájemného jen na část dotovaného období.
Platba nájemného musí být provedena před podáním žádosti. Sleva musí být poskytnuta na celé období duben až červen.
Stravovací zařízení se rozhodlo otevřít výdejové okénko, čímž si zajistilo během krizového opatření alespoň část běžných tržeb. Mají nárok na dotaci?
Ano, na dotaci z programu Covid-nájemné mají nárok také stravovací zařízení, která se rozhodla provozovat výdejová okénka. Rozhodující skutečností je, že jim byl v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 byl zakázán prodej zboží a poskytování služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

 

Podnikatel má nájemní smlouvu na více provozoven na stejné adrese. Má možnost žádat jako celek, nebo pouze dle příslušného využití jednotlivých prostor?
Žadatel podává jednu žádost na jednu provozovnu. Přihlíží se k využití jednotlivých prostor, zda podnikatelská činnost byla pozastavena krizovým opatřením Vlády ČR. Způsobilým žadatelem je takový žadatel, kterému byl v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

 

Zdroj: www.mpo.cz

Zdroj fotografie: Pixabay

 

Loading…