Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

23.09.2020

V pátek 11. září odstartuje program Covid Ubytování

Ministerstvo místního rozvoje zveřejnilo výzvu programu Covid Ubytování, v rámci kterého dostanou příspěvky ubytovací zařízení, jež zůstala zavřená kvůli vládním opatřením proti epidemii Covid-19.

Příjem žádostí o příspěvek odstartuje v pátek 11. září. Firmy budou moci předložit žádost do 30. října. Podle harmonogramu zveřejněného ve výzvě budou první příspěvky vypláceny od druhé poloviny prosince. Program má k dispozici 3,3 miliardy korun a žádosti bude vyřizovat Statní fond na podporu investic.

Mezi nejdůležitější informace, kterou je v žádosti nutné vyplnit a zdokumentovat, patří kategorie ubytovacího zařízení. Od té se odvíjí výše příspěvku: například pětihvězdičkový hotel má nárok na 330 korun za noc a pokoj a turistická ubytovna jen na 100 korun za pokoj a noc. Stát přiznává příspěvek na celkovou dobu 72 dnů. Na pomoc nedosáhnou zařízení, jež provozují krátkodobé nájmy, například skrze Airbnb.

Každý podnikatelský subjekt si může zažádat o příspěvek za všechna zařízení, která spravuje. Maximální výše dotace je určena dočasným rámcem Evropské Unie na 800.000 eur. Do limitu ale spadají i příspěvky z dalších programů zařazených pod článek 3.1. V českém případě se jedná především o programy Covid Nájemné či Covid Lázně.

Užitečné linky:

Text výzvy: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani

Portál pro podávání žádostí: https://zadosti.sfpi.cz

Kontakt pro dotazy k výzvě včetně vyplnění formulářů zde: : covid-ubytovani@sfpi.cz

 

Lhůta vyhlášení výzvy začíná dnem 07. 09. 2020 a končí dnem 3. 11. 2020

Žádosti lze zasílat přes portál https://zadosti.sfpi.cz od 11.9.2020

 

Věcné zaměření výzvy a účel dotace

a) Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

b) Účelem dotace je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

 

Alokace výzvy

Výše alokace pro tuto výzvu je 3 310 384 320 Kč.

 

Harmonogram

7. září – 3. listopadu 2020 ->Lhůta vyhlášení výzvy

11. září – 3. listopadu 2020 ->Příjem žádostí o dotaci

do 15. prosince 2020 ->Vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

do 15. prosince 2020, popř. první čtvrtletí 2021 ->Proplacení žádostí o dotaci

 

Poskytovatel / příjemce žádostí o dotace

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj. Příjemce žádostí o dotace je Státní fond podpory investic.

 

Oprávněný/způsobilý žadatel o dotaci

 1. Oprávněným žadatelem je subjekt, který:

a) je fyzickou osobou, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým:

 • rezidentem České republiky, nebo
 • nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle §35 odst. 2 zákona o daních z příjmů;

nebo je právnickou osobou, která ke dni 14. března 2020 byla daňovým rezidentem:

 • České republiky, nebo
 • jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;

b) provozuje živnost ubytovací služby na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon);

c) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á naplňuje/í vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 2 písm. c) a není/nejsou ve vlastnictví státu, kategorie:

hotel, motel, botel, kemp, hotel garni, penzion, kemp, chatové osady, turistické ubytovny/hostely nebo nestátní lázeňská 4 zařízení (dále jen „NLZ“);

d) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á splňuje/í minimální parametry třídy ubytovacího zařízení, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména dle § 43 a § 44 vyhlášky;

 

 1. Oprávněný žadatel o dotaci musí splnit všechny následující podmínky:

pozn.: splnění níže uvedených podmínek žadatel stvrdí čestnými prohlášeními, která jsou součástí elektronického formuláře žádosti o dotaci

 • a) nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 • b) nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám;
 • c) musí identifikovat v žádosti o dotaci, zda je nezávislým podnikem (není propojeným podnikem) nebo tvoří skupinu (tzn. je propojeným podnikem);
 • d) nesmí být podnikem v obtížích k 31. 12. 2019 (čl. 1 písm. 4 odst. c, respektive dle definice uvedené v čl. 2 písm. 18 Nařízení Komise č. 651/2014 ve znění nařízení č. 2017/1084);
 • e) musí v žádosti o dotaci informovat o výši jemu poskytnutých podpor dle bodu Alokace DR (dočasný rámec) ke dni podání žádosti o dotaci, informovat o podaných žádostech o jinou podporu v režimu DR dle bodu Alokace;
 • f) konečný příjemce nesmí být v konkurzu, úpadku ani v likvidaci a nesmí být vůči němu zahájeno ani insolvenční ani úpadkové řízení;
 • g) musí uvést, zda-li je dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem mikro podnik, malý podnik, střední podnik nebo velkým podnikem;
 • h) žadatel neukončí během šesti měsíců od udělení dotace stávající podnikatelské aktivity, na jejichž základě poskytuje ubytovací služby;
 • i) nesmí požadovat dotaci na ubytovací zařízení, které splňuje podmínky zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi §33a) odst. 3.

 

 1. Žadatel uvede v žádosti o dotaci kategorii a třídu každého hromadného ubytovacího zařízení zahrnutého v žádosti o dotaci.

 

Vymezení předmětu podpory

 1. V rámci žádosti o dotaci může žadatel zahrnout do formuláře všechna „svá“ hromadná ubytovací zařízení/provozovny, která naplní podmínky této výzvy.
 2. V žádosti o dotaci zahrnutá ubytovací zařízení nesmí být většinově vlastněná státem.
 3. Žadatel o dotaci prokáže kategorii a třídu ubytovacího/ích zařízení takto:
  • a) předložením platného certifikátu dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2015–2020
  • b) v případě, že žadatel nebude pro provozovnu zahrnutou v žádosti o dotaci schopen doložit platný certifikát dle bodu a) čl. 8.4.1 prokáže zařazení dané provozovny do příslušné kategorie a třídy čestným prohlášením
  • c) v případě, že žadatel není schopen prokázat kategorii a třídu dané provozovny hromadného ubytovacího zařízení buď předložením certifikátu nebo neprovedl Měsíční/Čtvrtletní hlášení o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních (ČSÚ) nejpozději v období leden-červenec 2020, musí předložit další dokumenty, jak je uvedeno v bodě 8.4. sekce c) Výzvy.

 

Poskytnutí podpory

Výše poskytnuté dotace bude diferencovaná podle toho, od jakého termínu bylo ubytovací zařízení v provozu (před/po 1. 6. 2019), dále pak dle kategorie a třídy ubytovacího zařízení (viz tabulka č. 1. Výzvy).

Výpočet dotace
Maximální výše dotace se rovná součinu disponibilního počtu pokojů, příslušné paušální sazby za kategorii a třídu ubytovacího zařízení a počtu dnů nároku na dotaci – max. 72 dní rozhodného období (popřípadě počet dnů ponížený o dny kdy dle výše uvedených ustanovení nelze dotaci požadovat).

Tab. č. 1: Paušální sazba podle kategorie a třídy ubytovacího zařízení

Typ ubytovacího zařízení Částka dotace
Hotel, NLZ (nestátní lázeňská zařízení) ***** 330 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ **** 330 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ *** 300 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ** 200 Kč
Hotel, motel, botel, garni NLZ* 200 Kč
Hotel Garni 250 Kč
Penzion 200 Kč
Kemp 100 Kč
Chatová osada 100 Kč
Turistická ubytovna 100 Kč

 

 

Kolik žádostí mohu podat?

Jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost o dotaci.

 

Podrobnější informace k jednotlivým bodům najdete ve Výzvě v příloze.

 

Kontakt pro dotazy k výzvě včetně vyplnění formulářů zde: covid-ubytovani@sfpi.cz

Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci a čerpání dotace zde: covidubytování@mmr.cz

Zdroj fotografie: Pixabay

 

Loading…