Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

09.07.2020

Pětadvacítka – kompenzační program pro OSVČ

Program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program je administrován Finanční správou.

Poslanci schválili dne 5.5.2020 prodloužení výplaty kompenzačního bonusu pro OSVČ i po 30.4.2020 a to do 8.6.2020.

Vládní předloha prodlužuje dobu poskytování příspěvku tak, aby ho stát mohl vyplácet i po 30. dubnu, kdy měl příspěvek původně skončit. Vláda navrhla zavést i takzvané druhé bonusové období, které má trvat od 1. května do 8. června. Žádosti pro druhé bonusové období bylo možné podávat od 7. května.

Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 Kč.

Případné třetí období by mohlo trvat až do konce srpna. O jeho zavedení už by rozhodovala sama vláda a nebyla by zapotřebí změna zákona.

 

Kolik mohu získat:

 • Pro období od 12.3.2020 do 30.4.2020 částka je stanovena na 25 000 Kč jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.

 

 • Pro období od 1.5.2020 do 8.6.2020 částka bude stanovena v maximální výši 19 500 Kč jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.

 

Kdo má nárok:

 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění)
 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud:
 • Pobírá invalidní nebo starobní důchod
 • Je na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • Pečuje o zdravotně postiženou osobu
 • Připravuje se na budoucí povolání (studenti)

 

Pro nárok na bonus je potřeba splnit některé základní požadavky:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění(typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

 

Jak výše uvedené skutečnosti doložit:

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Za jaké období bude příspěvek vyplácen:

Bonusovým obdobím pro první období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Novým bonusovým obdobím je období od 1. května do 8. června 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 19 500 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Kdy budou peníze vyplaceny:

Pro první období 12.3. - 30.4. Finanční správa začala žádosti zpracovávat od středy 15. dubna a peníze vyplatí do 4 pracovních dnů od schválení žádosti.

Pro druhé období je možné podávat žádosti od 7. května.

Jak mohu požádat?

 • Na stránkách Finanční správy vyplníte Žádost, která se následně zasílá finančním úřadu, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky (přes Daňový portál– Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou), lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy)
 • Na stránkách Finanční správy vyplníte interaktivní žádost, uvedete číslo účtu na které má být částka odeslána a podepíšete čestné prohlášení.
 • Podepsanou žádost odešlete Finanční správě poštou nebo elektronicky, například datovou schránkou či emailem
 • Podpora bude vyplacena oproti správně vyplněné žádosti.

 

Kdy mohu požádat?

 • Pro druhé období je možné podávat žádosti od 7. května.
 • Pokud podám žádost před skončením období, za které se bonus vyplácí (tj. před 8. června 2020), odpovídám za to, že se mnou uvedené údaje nezmění
 • Vzhledem k aplikaci § 7 zákona o kompenzačním bonusu, tj. žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, je nezbytné, aby Vaše žádost (na obě kompenzační období) byla podaná do 29. 6. 2020. Pokud bude podána po tomto datu, nebude možné vyplatit kompenzační bonus za první bonusové období (12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).

 

Musím bonus zahrnout do daňově uznatelných příjmů?

 • Ne, bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

 

Program Pětadvacítka byl rozšířen i na společníky v s.r.o.

 • Společníci s.r.o. mohou žádat o podporu 500 korun za den za každý měsíc, kdy byla jejich podnikatelská činnost omezena vládními opatřeními proti šíření nemoci Covid-19
 • Nutno splnit více kritérií než OSVČ – bližší informace zde

 

Zdroj: Ministerstvo financí

Zdroj fotografie: vlada.cz

Loading…