close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it

Program ochrany zaměstnanosti ANTIVIRUS – Kurzarbeit (Otevřeno)

27.10.2020

Vláda schválila program „ANTIVIRUS“, který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19.

Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky (mzdy) a firmy tak nebudou muset sáhnout k propouštění.

 

Program byl spuštěn 6. dubna 2020. Na konci stránky najdete formulář a rady k vyplnění žádosti Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

 

Program Antivirus má následující režimy:

- Režim A Plus prodloužen do 28.2.2021.

- Režim B prodloužen do 28.2.2021.

- Režim C schválen -  platný do 31. srpna 2020, informace o novém režimu se nacházejí na konci této stránky. (jedná se o dalších úpravách)

 

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet:

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Příspěvek je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru.  Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek režimu A nebo B Program Antivirus (viz dále). V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.

Příspěvek tedy NENÁLEŽÍ:

 • na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti
  Zaměstnavatel tedy nemůže žádat o příspěvek na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti
 • v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen
 • za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR
 • v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty (například jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů).
 • žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení
 • žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

 

Kdo bude příspěvek vyplácet?
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR. 

 

Jaký bude příspěvek pro moji společnost?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

 

A co když jsem AGENTURA PRÁCE?

Agentury práce mohou vstoupit do Programu Antivirus, nicméně za níže uvedené podmínky. Je-li zaměstnavatel agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b) ZOZ, musel pracovní poměr zaměstnance, na nějž bude příspěvek poskytován, být sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 a trvat po celou dobu trvání Programu Antivirus.

 


Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci.

Za správnost stanovení příslušné překážky v práci a dodržování příslušných ustanovení ZP je plně zodpovědný zaměstnavatel.  Jejich dodržování náleží do kompetence SUIP.  Případné chybné stanovení překážky v práci  však  není  porušením  dohody  o  poskytnutí  příspěvku  a nemá návaznost na jeho případné vrácení, byla-li náhrady mzdy zaměstnanci skutečně vyplacena. Případné sankce z porušení pracovněprávních předpisů je v souladu s nimi oprávněn stanovit SUIP.

Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech (podrobněji v samostatné příloze):

 • Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

  Uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem.
  Za karanténu je považována také izolace, či e-neschopenka.

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 80% průměrného redukovaného výdělku;
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy, max.do výše 50 000 Kč měs./os.;

  Režim B: Související hospodářské potíže

  Překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru.

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku;
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku;
  • Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů / max. však do výše 29 000 Kč.

 

Kdy a za jaké období má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Období uznatelnosti nákladů:

pro režim A: 12. března 2020 až 31. prosince 2020

pro režim B: 12. března 2020 až 31. října 2020

 

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.

Příklad: za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. 

 

Jak na podávání žádostí?

Přesné podmínky a postup zveřejnilo ministerstvo na svých stránkách: https://www.youtube.com/watch?v=IreliZBINsg&feature=emb_logo

Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce.

ÚP ČR nebude po žadateli vyžadovat jiné dokumenty, než dokumenty uvedené níže, to však neplatí o situaci průběžné či následné veřejnosprávní kontroly. Přehled vyžadovaných dokladů, které zaměstnavatel doloží v jednotlivých fázích administrace, je uveden v samostatné příloze.

 

Bezdlužnosti

Dne 14 dubna 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 161/2020 o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Na základě  této právní úpravy se BEZDLUŽNOST po dobu trvání programu ANTIVIRUS NEDOKLÁDÁ.

 

REŽIM C - prodlužuje se i režim C  – podmínky budou upřesněny.

V čem spočívá režim C

Režim C programu Antivirus předpokládá odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Za jaké období je možné o prominout pojistné: 

od 1.6. 2020 do 31. srpna 2020 - prodlužuje se i režim C do 30.10.2020 – podmínky budou upřesněny.

Kdo má nárok na režim C

Nárok na prominutí pojistného mají zaměstnavatelé splňující následující základní podmínky.

 1. První podmínkou je, že zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Počet zaměstnanců se zjišťuje k poslednímu dni v měsíci.
 2. Druhou podmínkou je, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020.
 3. Zaměstnavatel musí pro získání nároku na prominutí pojistného zaplatit včas pojistné za zaměstnance a nemůže čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť:

 • Počet zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni měsíce, za který se uplatňuje sleva, není nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020.
 • Součet vyměřovacích základů, tedy objem mezd, pro odvod pojistného za konkrétní měsíc není nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020.

 

Jak se žádá o příspěvek, respektive jak se uplatní nárok na prominutí pojistného?

 • Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“.
 • Zaměstnavatel si sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a vypočte si výši pojistného, kterou bude povinen uhradit.
 • Na měsíce, za které se pojistné promíjí, bude tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ.
 • Tiskopis se zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky.

 

Zdroj: MPSV ČR, https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C

 

Přílohy:

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK ANTIVIRUS A PŘÍLOHY

ADMINISTRACE

TABULKA - VYŽADOVANÉ DOKLADY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Camic, MPSV, Úřad práce, Zákony pro lidi

Zdroj fotografie: pixabay

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin