Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

19.01.2022

Covid-19: Pravidla pro Firmy a Podnikatele

Portál s aktuálními opatřeními , nařízení vlády, jejich detail, platnost a jednoduché vysvětlení: https://covid.gov.cz/

 

FIRMY: Od 17.1.2022 Vláda znovu schválila pravidelné testování zaměstnanců. Všichni zaměstnanci ve veřejném i soukromém sektoru, ale i osoby samostatně výdělečně činné a jednatelé právnických osob, pokud přicházejí do styku s lidmi mimo vlastní domácnost, se budou muset od 17. ledna testovat v zaměstnání dvakrát týdně pomocí antigenních testů určených pro použití laickou osobou.  Více info zde.

 10 KROKŮ PRO SAMOTESTOVÁNÍ dle pokyn MPO.

 

PROGRAM OCHRANY ZAMĚSTNANOSTI ANTIVIRUS - Kurzarbeit - prodlouženo

Program Antivirus, který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19.

Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky (mzdy) a firmy tak nebudou muset sáhnout k propouštění.

Program Antivirus režim A je prodloužen do 28.2.2022.

Program Antivirus režim B byl zrušen od 1.1.2022.

Program Antivirus režim A Plus není prodloužen.

Režim C platil do 31.8.2020. 

 

Režim A je prodloužený konce února 2022. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Režim B opět fungoval od 1. listopadu do 1. ledna 2022. Uleví firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy:

 • 100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);
 • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;
 • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.

Informace o programu naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

COVID  Nepokryté náklady -   NOVÁ 3. VÝZVA

Ukončené výzvy: Žádosti byl možné podávat od 19. dubna 2021 do 19. července 2021 pro Výzvu 1, Výzva 2 byla aktivní od 28. června do 13. září.
Žádosti se podávají prostřednictvím informačního systému AIS MPO.  Záměrem Výzvy 3 programu COVID - Nepokryté náklady je pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (případně 2018), s úhradou části nákladů, které nejsou pokryty příjmy.

Forma a stanovení výše podpory:

 • V případě poklesu obratu o alespoň 30 % ale méně než 50 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období, činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období.
 • V případě poklesu obratu o alespoň 50 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období.
 • V případě poklesu obratu mikropodniku, tak, jak je definován dle Evropské komise, o alespoň 80 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období činí výše podpory 90% nepokrytých nákladů za Rozhodné období.

Podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 30 mil. Kč na jednoho žadatele.

Rozhodné období:
1. výzva: 1. ledna - 31. března 2021

2. výzva: 1. duben 2021 - 31. květen 2021.
Pokud žadatel splňuje podmínku poklesu obratu pouze za měsíc duben 2021, může si jako rozhodné období, za které mu bude podpora dle Výzvy vyplacena, zvolit pouze období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

3. výzvaod 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021

Příjem žádosti:
1. výzva: 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021

2. výzva: od 28. června 2021 od 9:00 hodin do 13. září 2021

3. výzva: bude upřesněno
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-nepokryte-naklady
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/covid-dotacni-rozcestnik--259263/

 

COVID 2021 - NOVÁ 2. VÝZVA

Účelem podpory je pomoc státu okruhu podnikatelů nejvíce zasažených pandemií nemoci COVID‑19 vedoucí k tomu, aby nemuseli ukončit svou podnikatelskou činnost.

Žádosti do programu COVID - 2021 bude MPO prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Komu je podpora určena

 • Podnikatelům, fyzickým nebo právnickým osobám, které vykonávají podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem,
 • v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho/její podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 % (za účetní jednotku). Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Srovnávací období je období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v období od listopadu 2019 do října 2021,
 • měl ke dni 1. listopadu 2021 alespoň jednoho zaměstnance, resp. spolupracující osobu, resp. osobu se smlouvou o výkonu funkce

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána

a) v případě poklesu tržeb o alespoň 30 %, ale méně než 50 %, jako součin 300 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků krát počet dní rozhodného období.
b) v případě poklesu tržeb o alespoň 50 % jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období.

Rozhodné období : Od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Příjem žádostí : Zatím nebylo zveřejněno.

COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější.

https://www.mpo.cz/covid-2021
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-2021

 

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ, DPP, DPČ A SPOLEČNÍKY MALÝCH S.R.O. (PODZIM 2021)

Žádat budou moci podat ti, kteří mají v důsledku restrikcí pokles tržeb min. 30% ve srovnávacím období.

Srovnávací období je červen až říjen 2021. žadatelé si z těchto 5 měsíců vyberou 3 měsíce podle vlastní úvahy, zprůměrují tržby za tyto tři měsíce a tento průměr budou porovnávat s prosincem 2021- pokud bude pokles, budou moci žádat.
1. bonusovým obdobím je 22. 11. do 31. 12. 2021.

Kdo může žádat

 • Živnostníci, společníci malých s. r. o., dohodáři (DPP/DPČ), pokud byl restrikcemi omezen jejich hlavní příjem,
 • důvodem přiznání bonusu je také péče o dítě, pokud byla škola uzavřena kvůli dopadům covid-19

Příjem žádostí : 

 • 1. bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021: do 1. 3. 2022.
 • 2. bonusové období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022: do 1. 4. 2022.

Maximální částka podpory

Za každý den se vyplatí živnostníkovi, nebo společníkovi malého s. r. o. (až dva, není omezeno u osob blízkých) 1000,- Kč čistého, u dohodáře to je 500,- Kč čistého.

V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500,- Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Způsob podání žádosti: https://ouc.financnisprava.cz/kb2021/form/bonus

Více info:  https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/kompenzacni-bonus-pro-osvc-dpp-dpc-spolecniky-malych-sro-podzim-2021

 

COVID – Veletrhy/kongresy - od 6. dubna 2021 do 14. června 2021 - UKONČENO

Žádosti je možné podávat od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. březen až 31. říjen 2020. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální výše podpory činí 20 mil. Kč na jednoho žadatele.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-veletrhy-kongresy--260260/

 

 

LEX COVID II

Tedy zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, právnické osoby a další, a v souvislosti s tím i insolvenční zákon. Přijaté změny se týkají zejména oblasti insolvence: https://www.camic.cz/cs/news/lex-covid-ii/

 

PROGRAM COVID III – bezúročná státní záruka za dluhy z úvěrů 

Dne 18. 5. 2020 byl vyhlášen záruční program COVID III, od tohoto data mohou jednotlivé banky uzavírat záruční smlouvy.

Do výzvy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) k záručnímu programu COVID III se přihlásilo 20 komerčních bank nebo spořitelních družstev. Teď se uskuteční konzultace s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní bankou. Smlouvy o spolupráci by se měly podepisovat v pátek. Živnostníci či firmy do 500 zaměstnanců, které se chtějí o úvěry se státní zárukou ucházet, mohou už nyní se svými bankami zahájit jednání. Žádat o půjčky mohou i podniky, které získaly podporu v předchozích vlnách programu.

Program Covid III bude moci financovat i investice: https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-iii-bude-moci-financovat-i-investice/

https://www.camic.cz/cs/news/covid-iii-zaruka-za-provozni-uver-pro-podnikatele/

 

PRODLOUŽENÍ ZRUŠENÍ EET

Vláda schválila 16.10. 2020 odklad elektronické evidence tržeb (EET) do konce roku 2022. EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku. Odklad evidence se bude týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. https://www.vlada.cz

 

PROTIKRIZOVÝ DAŇOVÝ BALÍČEK

Balíček s návrhy daňových změn, které mají pomoci podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie obsahuje mimo jiné úpravu sazeb DPH, silniční daně, atd.

https://www.camic.cz/cs/news/protikrizovy-danovy-balicek/

 

LIBERAČNÍ DAŇOVÝ BALÍČEK I, II a III

Ministerstvo financí připravilo tři daňové balíčky, které reagují na situaci spojenou s COVID-19 a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav spojený s COVID (daň z příjmu fyzických a právnických osob, kontrolní hlášení, daň z nabytí nemovitosti, atd.).

https://www.camic.cz/cs/news/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek/

 

PLNĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ A ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI

https://www.camic.cz/cs/news/firmy-a-covid-19-plneni-smluvnich-zavazku-a-zasah-vyssi-moci/

 

DOPADY KORONAVIRU SARS CoV-2 NA OBLAST NÁJMŮ (ZEJMÉNA NÁJMŮ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ)

Shrnutí možných situací, které se týkají nájemních smluv (především komerčních prostor)

https://www.camic.cz/cs/news/covid-19-najmy-a-prostory-slouzici-k-podnikani/

 

Odkaz pro již ukončené programy: https://www.camic.cz/cs/news/archiv-pravidla-pro-firmy-a-podnikatele/

 

 

Loading…